ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล คนใหม่ ลั่น! ยกระดับธรรมาภิบาลประเทศไทย

๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ สภาสมาคมธรรมาภิบาล จัดการเลือกตั้งนายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นผู้แทนจากองค์กรต่างๆ มาทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่ ๑.นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(ผู้แทนองค์กรการศึกษา) ๒.นายลือชา โพธิ์อบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปลา(ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๓.ดร.สุนทร ผจญ นายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าส่งออก(ผู้แทนผู้ประกอบการภาคเอกชน) ๔.นายนัฐชัย ไชยพรม กรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระฯ(ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ) และสมาชิกเข้าร่วมการเลือกตั้งอย่างพร้อมเพียง โดยที่ประชุมมีมติให้ นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสภาสมาคมธรรมาภิบาล ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล คนใหม่ งานจัดขึ้น ณ โรงแรม บางกอก แมริออท สุขุมวิท ๕๗ ห้องเบญจสิริ ล็อบบี้รูม ชั้น ๓

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวว่า “นโยบายสิ่งที่อยากจะทำและตั้งใจคือ เราจะทำในเรื่องของโรงเรียนธรรมาภิบาล จริงๆแล้วระบบโรงเรียนของเรามี 2 ระบบ สังกัดกระทรวงศึกษาฯ(สพฐ.) และ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง อบต.หรือเทศบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบ จะมีการทำหลักสูตรให้เด็กๆเรียนรู้ในเรื่องของธรรมาภิบาล โดยให้เหมาะสมกับวัยของเขา ไม่ให้หนัก เนื่องจากว่าเด็กรุ่นใหม่ยุคโซเชียลภิวัฒน์ สิ่งต่างๆเข้ามาอย่างรวดเร็ว เด็กซึมซับเรื่องต่างๆ มีทั้งข้อดีและแน่นอนก็มีข้อเสีย ฉะนั้นเราจะเอาข้อดีของโซเชียลภิวัฒน์ให้ยังคงอยู่ แต่เสริมเรื่องหลักจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล เข้าไปอันนี้คืองานเร่งด่วน อีกประการหนึ่งเรายังเดินหน้าในเรื่องของการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐให้อย่างเข้มแข็ง เรามีดัชนีคอรัปชั่น ดัชนีการรับรู้หลักธรรมาภิบาลโลก เราหรือรัฐบาลได้มีเป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์ ที่ 50% จาก 100% ประเมินทุกๆปี แต่ปัจจุบันเราอยู่ที่ 36% ซึ่งก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คนเดียวทำไม่ได้ เป็นกลไกสำคัญมากที่เราจะต้องเร่งส่งเสริม ให้มีโครงสร้างบริการประชาชนอย่างโปร่งใส ให้เป็นองค์กรที่บริหารราชการแผ่นดินพร้อมตรวจสอบได้ หน่วยงานต่างๆเหล่านี้จะต้องมีหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส ไม่ใช่พูดแต่ว่าโปร่งใสตรวจสอบได้แต่เอาเข้าจริงๆทำได้จริงไหม ต้องให้ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้”

สภาสมาคมธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาล ๒.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านธรรมาภิบาล ๓.เพื่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ๔.เพื่อศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านธรรมาภิบาล และ ๕.เพื่อพัฒนาหลักธรรมาภิบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้สภาสมาคมธรรมาภิบาลได้ดำเนินกิจกรรม “รางวัลธรรมาภิบาลแห่งชาติ” มาอย่างต่อเนื่อง และให้การช่วยเหลือประชาชนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากการที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งยังมีการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลองค์กร ดำเนินการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานรัฐ ประเมินค่าความโปร่งใสและให้การรับรองหน่วยงานภาครัฐ

You may have missed