วิลาศ-วัชระ ยื่นเลขาสภาฯตรวจสอบงานถมดิน-งานโยธาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ หลังพบหลายร้อยจุดผู้รับเหมาทำงานชุ่ยไม่ตรงตามสเป๊ก


(12พ.ย.64)เวลา 14.50น.ที่อาคารรัฐสภา นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ และนายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์  ยื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่งานสารบรรณถึงนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบการทำงานก่อสร้างงานถมดิน โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างหมวดที่ 02200 งานดิน ดินที่นำมาปรับเกลี่ยในบริเวณก่อสร้าง ต้องไม่มีเศษวัสดุ ซากต้นไม้ การถมดินจะต้องบดอัดเป็นชั้น นอกจากนี้
หมวดที่ 02201 งานถมดินและปรับพื้นที่ข้อ 3 การถมดินทั่วไป ดินที่นำมาถมต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด แต่จากเอกสารและภาพถ่ายที่มีผู้หวังดีส่งให้พบว่ามีการถมดินหลายแห่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น ถนนภายในโครงการก่อสร้าง, การถมดินปรับพื้นที่แนวเขื่อน, สนามริมแม่น้ำ เป็นต้น  พบว่ามีเศษหินและเศษขยะจำนวนมาก รวมทั้งดินผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 200 เกิน 25% (เฉพาะกรณีทำถนนต้องผ่านตะแกรงไม่เกิน 20%) จึงขอให้ตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. กรณีการถมดินปรับพื้นที่แนวเขื่อนและสนามริมแม่น้ำฝั่งใต้มีการถมดินที่มีขนาดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและดินที่ใช้มีเศษขยะปนจำนวนมาก สามารถพิจารณาจากภาพถ่ายแนบท้ายหนังสือ
ATTA ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
2. กรณีดินถมที่ใช้ทำถนนและผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 200 ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยมีการก่อสร้างไปก่อนทั้งๆ ที่ยังไม่มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง และยังไม่มีการตกลงเรื่องเงินเพิ่ม
เงินลด ถือว่าทำถูกต้องตามกฎ ระเบียบและสัญญาหรือไม่ อีกทั้งเงินเพิ่มเงินลดระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต่างกันมาก (ประมาณ 10 ล้านบาท) ใช้เกณฑ์อะไรพิจารณาเพราะมีการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
สัญญาคือ ทำก่อนได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
3. การแก้ไขสัญญาโดยอ้างสัญญาข้อ 19 ชอบหรือไม่ทำตามข้อสัญญาหรือไม่

You may have missed