ห้องปฏิบัติการตรวจเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเครื่องสำอางของประเทศ ได้ให้บริการและผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชา ตรวจปริมาณสารสำคัญ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) รวมทั้งโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในวัตถุดิบ สารสกัดและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมกัญชงและกัญชา
นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า ห้องปฏิบัติการสามารถรองรับความต้องการตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอาง ที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชาในกลุ่มเครื่องสำอาง 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ครีม โลชั่น เซรั่ม แชมพู ครีมนวดผม และน้ำมัน ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกัญชงและกัญชาให้ผู้ประกอบการ สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชงและกัญชาทุกระดับ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของพืชสมุนไพรไทยอีกด้วย
ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการส่งตัวอย่างและอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ ได้ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2951 0000 และ 0 2589 9850 ถึง 7 ต่อ 99968 หรือ 99969 หรือที่เว็บไซต์ http://ossc.dmsc.moph.go.th
******************* 22 เมษายน 2565

You may have missed