วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับสถานีวิทยุจุฬาฯ จัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”

วันนี้ (15 มีนาคม 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ณ บริเวณลานเซ็นเตอร์ ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ภายในงาน มีการเสวนา หัวข้อ “Make it balance มั่นคงรอบด้านอาหารน้ำพลังงาน”
โดย ผศ. ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายความยั่งยืนองค์กร Lotus’s
คุณพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ดำเนินรายการ โดย ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 อยู่นั้น ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบทางลบอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยทรัพยากรธรรมมีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ดังนั้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความสลับซับซ้อน ไม่ได้พิจารณามิติใดมิตหนึ่งเพียงมิติเดียว เมื่อเกิดการใช้ประโยชน์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น ๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรอาหาร น้ำ และพลังงาน จึงเป็นที่มาของแนวคิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างอาหาร-น้ำ-พลังงาน (food-water-energy nexus) ซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพยากรหลักที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น โดยแนวคิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างยั่งยืน การเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ จะเป็นการขยายผลการดำเนินงานไปสู่ระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ด้วยการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างให้เยาวชนมีความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง อันนำไปสู่การสร้างความรู้สู่สังคม และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม อันเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการส่งมอบนวัตกรรมสู่สังคมสู่ความยั่งยืน และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ภายใต้หัวข้อ “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเองผ่านการทำโครงงานนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้แนวคิดการจัดการทรัพยากรอย่างเชื่อมโยงกัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน และได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการให้สามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมไปต่อยอดผ่านการทำโครงงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อีกด้วยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 20 เมษายนนี้

ด้าน นายวิศาล สิปิยารักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาดบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมการศึกษาของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกิจกรรมของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้และทุก ๆ กิจกรรม ซึ่งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถือเป็นนโยบายหลักสนับสนุนด้านการศึกษา โดยเฉพาะกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งการจัดงานแถลงข่าวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงกับพันธกิจหลักด้าน CSR ที่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รณรงค์ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์การค้าฯ สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนอยู่เสมอ”

รูปแบบโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3
“Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”

จากพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีกระบวนการคิดและความยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างแนวคิดเชิงบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในชีวิตจริง ผ่านการทำโครงงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับสภาพปัญหา ความสำคัญ และแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน ตามบริบททางสิ่งแวดล้อม และสังคม-วัฒนธรรมของประเทศไทย ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 นี้มีกิจกรรมการจัดประกวดการแข่งขันแนวคิดริเริ่ม และการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมิติความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างอาหาร-น้ำ-พลังงาน (food-water-energy nexus) โดยรับสมัครเป็นทีม ในแต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 5 คน โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 20 เมษายน 2565
จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 ทีม โดยพิจารณาจากการตอบคำถามในใบสมัครเป็นสำคัญ ทั้ง 30 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน และหากทั้ง 30 ทีมนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ จะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง ทีมละ 5,000 บาท
หลักจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน
10 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (final pitching) ด้วยการนำเสนอผลการดำเนินโครงงานด้วยปากเปล่า (oral presentation) และทีมที่ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท
นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร.
0-2218-3970-74 ต่อ 102-103 หรือ 081-989-7956