เกษตรฯ จ.ลพบุรี นำคณะเกษตรทฤษฎีใหม่เยือนถิ่นเพชรบุรี

เกษตรฯ จ.ลพบุรี นำคณะเกษตรทฤษฎีใหม่เยือนถิ่นเพชรบุรี
ศึกษาวิธีผลิตสร้างองค์ความรู้เสริมเขี้ยวยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
​เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำคณะเกษตรกร ศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2565 หวังเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรแนวใหม่ ยกระดับชีวิต หนุนเศรษฐกิจฐานรากของไทยในอนาคต
นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยถึงการนำคณะเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรเครือข่ายศูนย์ปราชญ์เกษตรชาวบ้าน และสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ว่า ที่มาของการนำกลุ่มเกษตรกรร่วมเดินทางสัมมนาและศึกษาดูงาน “เสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกทักษะการพัฒนาเครือข่ายภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ” ภายใต้โครงการ “เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน” ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจังหวัด ให้หน่วยงานฯเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องของการทำเกษตรปลอดภัย ตลอดจนการผลิตอาหารด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ
รูปแบบของการดำเนินโครงการฯ จะเน้นไปที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยผู้ที่หน่วยงานพามาศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งอยู่ในภาคการผลิต เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้ทราบถึงวิธีการผลิตสิค้าด้านการเกษตรอย่างไรให้ปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นครัวโลก ยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้านการเกษตร
“การดำเนินโครงการฯดังกล่าว สิ่งแรกเลยคือการทราบปัญหาในการผลิตในขั้นแรกว่า เกษตรกรมีความต้องการในสิ่งใดเพื่อทำให้ทราบถึงความต้องการ หลังจากนั้นหน่วยงานก็จะได้สนับสนุนการจัดสรรของบประมาณลงไปช่วยเหลือในส่วนต่างๆ นอกจากนี้ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรียังต้องการผลักดันให้แผนการทำเกษตรถูกบรรจุในแผนระดับหมู่บ้าน เพื่อจะได้รับการสนับสนุนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป” ศรีประไพฯ กล่าว
ด้านนายธนวัฒน์ สาระสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า “โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และกลุ่มเกษตรเครือข่ายศูนย์ป่าเกษตรชาวบ้าน ได้พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับผู้จำหน่าย ซึ่งจะส่งผลดีกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ กลุ่มผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้ สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาการทำเกษตรของตนเอง ยกระดับเศรษฐกิจในส่วนของสินค้าภาคการเกษตร ตลอดจนคุณภาพชีวิตของตัวเกษตรกรเองให้ดียิ่งขึ้น
“ในกลุ่มเกษตรกรที่เรานำมาในครั้งนี้กว่า 80 คน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีเชื่อว่า จะมีไม่ต่ำกว่า 60 คน ที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไปพัฒนาการทำเกษตรของตนเอง เพื่อยกระดับรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเองและครอบครัว ตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป”

*******************************

You may have missed