กรมชลประทาน เผยความคืบหน้า “โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท”


​นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทอย่างบูรณาการและยั่งยืนนั้น พบว่าพื้นที่ในโครงการประสบปัญหาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาประสิทธิภาพของโครงการลดลง ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ และ ปัญหาอุทกภัย
​โดยกรมชลประทาน มีแผนการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชน จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโครงการ ตลอดจนสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะจากการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา จึงมีแนวทางการพัฒนาแผนงานปรับปรุงโครงการฯ ท่าโบสถ์ ประกอบไปด้วย แผนปรับปรุงซ่อมแซมระบบชลประทาน, แผนขยายพื้นที่ชลประทานฝั่งขวา คลอง ม.-อ., แผนบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และ แผนบรรเทาอุทกภัยและระบายน้ำ โดยแผนบรรเทาปัญหาภัยแล้งและแผนบรรเทาอุทกภัยและการระบายน้ำ ของโครงการท่าโบสถ์ ทั้ง 4 แผนงาน มีงบประมาณการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ประมาณ 1,582.915 ล้านบาท และใช้เวลาดำเนินการ 5 ปี