พปชร.ในฐานะพรรครัฐบาล เตรียมผลักดันข้อเรีียกร้อง กลุ่ม LGBT ให้สำเร็จ ผ่าน กลไกกระทรวง และสภา ทั้ง ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ร่าง พ.ร.บ.เพศสภาพ และแก้หลักสูตรแกนกลาง ชี้สังคมต้องเท่าเทียมทุกเพศสภาพ

พปชร.ในฐานะพรรครัฐบาล เตรียมผลักดันข้อเรีียกร้อง กลุ่ม LGBT ให้สำเร็จ ผ่าน กลไกกระทรวง และสภา ทั้ง ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ร่าง พ.ร.บ.เพศสภาพ และแก้หลักสูตรแกนกลาง ชี้สังคมต้องเท่าเทียมทุกเพศสภา

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ-ดุสิิต ในฐานะประธานกรรมการด้านนโยบายสตรี นำนายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรค ประกอบด้วย นายรัฐชยุตม์ รุ่งจารุพันธ์ และนริส พลานุรักษา  เพื่อให้ช่วยผลักดันนโยบายสร้างความเท่าเทียมให้แก่กลุ่มหลากหลายทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะที่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล  เพราะปัจจุบัน บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ยังคงประสบปัญหาปัญหาทางสังคมอย่างมากมาย เพราะไม่มีกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองให้ประชาชนกลุ่มนี้ เช่น การไม่สามารถจดทะเบียนสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎร์ได้ และการถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบอาชีพ

ดังนั้นจึงอยากให้พรรคพลังประชารัฐ ช่วยผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต ซึ่งอยู่ในชั้นกฤษฎีกา ให้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็ว  เพราะหากสำเร็จจะเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดและเป็นประเทศแรกในเอเชีย  นอกจากนี้อยากให้มีการแก้ไขหลักสูตรแกนกลางของการเรียนการสอนเกี่ยวกับสุขศึกษาและพละศึกษา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศศึกษาให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างทางเพศทุกมิติ รวมถึงการเดินหน้า ร่าง พ.ร.บ.เพศภาพ ที่กำลังรอคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กรมกิจการสตรีดำเนินการต่อให้สำเร็จโดยเร็ว รวมถึงใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ เพราะกฎหมายเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการผลักดันจากรัฐบาลชุดใหม่

ด้านนายอุตตม กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ ยินดีที่จะร่วมผลักดันข้อเสนอของสมาคมฟ้าสีรุ้งให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะร่่างกฏหมายต่างๆ เพื่อความเท่าเทียมของบุคคลทุกเพศภาพในสังคม ให้เกิดเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามหลักสากล เพราะพรรคให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งทันทีที่รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของพรรคพลังประชารัฐเข้าไปทำงานก็จะเริ่มผลักดันข้อเรียกร้องเหล่านี้ทันที

/////

You may have missed