วธ. โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 แสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วธ. โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 แสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว’าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563


เพื่อบํารุงขวัญและกําลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกร ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ส่วนภูมิภาค จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัดการเจริญพระพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทําให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์ สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา และทําใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทําให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา นํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนในสังคมมีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้มีการดูแลความสะอาด และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตามคําแนะนําด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับศาสนสถานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้
1. ให้ผู้จัดเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม น้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดเข้าร่วมกิจกรรม

2. ตรวจเช็คให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากผ้าอนามัย

3. สถานที่จัดกิจกรรม ได้จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีการทําความสะอาดบริเวณที่จัดกิจกรรม
อยู่สม่ําเสมอ ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น จํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่จัดกิจกรรม) และจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร

4. จัดเตรียมน้ํายาทําความสะอาดหรือเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในช่วงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หลังการประกอบกิจกรรมในระหว่างพิธีทุกครั้ง และหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

You may have missed