อลงกรณ์จับมือหอการค้าไทยขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรฯทุกจังหวัดเดินหน้านโยบายตลาดนำการผลิตพลิกโฉมหน้าภาคเกษตรครั้งใหญ่


ส่วนชาวนาเกลือเฮ! หอการค้ายินดีพิจารณารับซื้อเกลือที่ค้างสต็อก 2 หมื่น 5 พันตัน”
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา : 09.00-11.00 น. ที่ ห้องประชุมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยนายวราวุธ ชูธรรมทัช รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะผู้บริหารคณะทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อันประกอบด้วยคุณกลินท์ สารสิน ประธานฯหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าและสภาหอการค้าฯ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานหอการค้า และกรรมการ สภาฯ ทุกท่าน ร่วมประชุม
โดยนายองกรณ์ได้นำเสนอนโยบายภายใต้การนำของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ามียุทธศาสตร์ ที่ขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ จาก 1.การบริการข้อมูลสารสนเทศน์การเกษตรของกระทรวงด้วยบิ๊กดาต้าและการเข้าถึงถาครัฐด้วยเทคโนโลยี่สารสนเทศน์( Big Data & Gov Tech) 2.ด้านการผลิต เช่นการจัดโซน การยกระดับสู่มาตรฐานระดับโลก การเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดกับผู้ผลิต การรับรองมาตรฐานและการสืบกลับย้อนหลัง (Traceability) 3.ด้านโลจีสติก(Logistic) ทั้งการขนส่งหารสดที่ลดการเน่าเสีย (Cold chain) การบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (Cooperative distribution center:CDC) และผู้ให้บริการโลจีสติก( Logistics Service Provider : LSP) รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการนำเข้าส่งออก ลดความยุ่งยากของเอกสาร
4.การตลาด ทั้งออนไลนและออฟไลน์มาร์เก็ต ไม่ว่าจะเป็นระบบเกษตรพันธะสัญญา(Contract Faring ) ,การค้าออนไลน์ (Ecommerce ) บนแพลตฟอร์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ (Platform &Application)

“เพื่อให้ยุทธศาสตร์-นโยบายได้ผลยั่งยืนในระดับพื้นที่จึงจะจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นในทุกจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (Agritechnology and Innovation Center :AIC) ซึ่งจะประกอบด้วย 6 ภาคี ได้แก่ มหาวิทยาลัยในจังหวัด ส่วนราชการกระทรวเกษตร ตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร จะเป็นศูนย์ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ (Area Base) บริหารในรูปแบบบอร์ดโดยอธิการบดีเป็นประธาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นรองประธาน ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะตอบโจทย์ทั้งการวางแผนการผลิต การตลาดและการส่งเสริมการวิจัยในพื้นที่ โดยรัฐเป็นพี่เลี้ยงเอกชนกับเกษตรกรจะเป็นผู้ขับเคลื่อน นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยทดลองด้านเทคโนโลยี่ อันจะเป็นการส่งเสริมต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ของปราชญ์เกษตร-ช่างเกษตรในแต่ละชุมชนไปสู่วงกว้าง และการผลิตแบบอุสาหกรรม ต่อไป
หลังจากนำเสนอนโยบายแล้ว นายอลงกรณ์ได้เสนอแผนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้แก่ 1. แต่การลงทุนความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ_2.ความร่วมมือในนโยบายการตลาดนำการผลิต_3.ความร่วมมือในเรื่องการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 77 จังหวัดโดยเฉพาะเชิญตัวแทนหอการค้าและสภาอุตสากรรมจังหวัดการร่วมเป็นคณะกรรมการ_4.ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ 5.การแก้ไขปัญหาราคาเกลือและสัตว์น้ำในประเทศ ”
ทั้งนี้ในส่วนของเกลือนายอลงกรณ์ได้หารือถึงความร่วมมือในการรับซื้อเกลือของเกษตรกรชาวนาเกลือที่ค้างสต๊อก อยู่ 2 หมื่น 5 พัน ตัน ด้วย

ด้านกรรมการสภาหอการค้าไทยได้ตอบรับและพร้อมสนับสนุนนโยบายอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ในการจัดตั้งศูนย์ AIC โดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ได้กล่าวชื่นชมนโยบายการเพิ่ม Productivity และขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นกรรมการสภาฯหลายท่านได้แนะนำแนวทาง ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน
ส่วนเรื่องเกลือจะให้ทางอุตสาหกรรมแช่แข็งกับทูน่า พิจารณารับซื้อต่อไป