วช. เชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ชูแนวคิด สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ พัฒนาก้าวไกล นวัตกรรมไทยยั่งยืน“วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” (Thailand Inventors’ Day 2020)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน ขึ้น เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขเพื่อประชาชน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนนักประดิษฐ์ไทย โดยให้เวทีนี้ เป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้งการเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักประดิษฐ์ไทย และเยาวชนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
โดยงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (Thailand Inventors’ Day 2020) นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ พัฒนาก้าวไกล นวัตกรรมไทยยั่งยืน” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย การแสดงผลงานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ สิ่งประดิษฐ์ในภาครัฐและเอกชน สิ่งประดิษฐ์จากบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและนวัตกรรมไทย และผลงานสิ่งประดิษฐ์จากการคิดค้นและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
สำหรับนิทรรศการระดับชาติ อาทิ นิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ท่านก็จะได้รับชมว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีความโดดเด่นและเป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง นิทรรศการผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและบัญชีนวัตกรรมไทย นิทรรศการผลงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ทั้งในด้านความมั่นคง ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัย เป็นต้น จำนวนกว่า 1,000 ผลงาน จาก 200 หน่วยงาน
– การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I – New Gen Award 2020 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 400 ผลงาน
– การจัดประชุมเสวนาและการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ
– การให้บริการปรึกษาด้านการวิจัย/การประดิษฐ์ เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา
– การจัดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ
ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ มีหน่วยงานองค์กรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของต่างประเทศเข้าร่วมจัดนิทรรศการกว่า 513 ผลงาน จาก 26 องค์กร 21 ประเทศ 1 ปีมี 1 ครั้ง กับการจัดแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน 5 วัน ท่านจะได้พบกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเอง และยังได้เห็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของต่างประเทศ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ของน้อง ๆ เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้น ขอเชิญชวนนักวิจัย นักประดิษฐ์ เยาวชนรุ่นใหม่ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

You may have missed