พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” (ชมคลิป)

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TQc39yi7pYQ[/embedyt]

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ให้เกษตรกร ทั่วประเทศ จำนวน 324 ครัวเรือน จำนวน 2,378 ไร่ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกินของเกษตรกร บจธ. เป็นหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

โดยสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีการและไม่มีความซ้ำซ้อนกับวิธีการที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ มุ่งหวังว่า บจธ. จะพัฒนาเป็นธนาคารที่ดินหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันในอนาคตอันใกล้ในการดำเนินการ บจธ. ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อกระจายการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกรหลายโครงการ อาทิ โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินให้สามารถมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

/โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี เป็นต้นตลอดระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ ปีที่ผ่านมา บจธ. ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไปแล้ว ๒,๖๓๑ ราย ๘๗๗ ครัวเรือน จำนวนที่ดินที่ บจธ. ดำเนินการกว่า ๓,๑๕๑ ไร่อย่างไรก็ดี เพื่อให้การกระจายการถือครองที่ดินที่ได้รับการช่วยเหลือจาก บจธ. มีความยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมโครงการของ บจธ. สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ ตลอดจนเป็นที่พึ่งให้กับตนเองและครอบครัวในการดำรงชีวิต บจธ. จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ของ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการทำการเกษตรลักษณะผสมผสาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่ของเกษตรกรในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน โดยเป็นเกษตรกร ทั้งในส่วนโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และโครงการป้องกันสูญเสียสิทธิ “ศาสตร์พระราชา” หมายถึงศาสตร์การจัดการ และการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ที่ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงศึกษา คิดค้น และวิจัย แล้วพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อใช้ในการจัดการกลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ เมื่อนำองค์ความรู้นี้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้พระองค์ทรงมีพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ไว้อย่างมากมาย ครอบคลุมในทุกสาขาการพัฒนา และวิถีชีวิตของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฉพาะพระราชดำริ ที่ ดำเนินการเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมากกว่า 4,000 โครงการ แนวพระราชดำริทั้งหลายนี้ เป็นการตกผลึกแห่งพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงผสมผสานระหว่างหลักวิชา ประสบการณ์และบริบท แวดล้อม เกิดเป็นหลักการทรงงาน ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพสกนิกรปวงชนชาวไทย ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีหลักการ รู้จักวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน และป่า และใช้อย่างคุ้มค่า มีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการด้วย ซึ่งเป็นการน้อมนำสิ่งมงคลสูงสุดมาสู่พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน และขอให้ท่านน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้รักษาสิทธิในที่ดินทำกินที่รัฐบาลมอบให้ในวันนี้ ไว้ให้ลูกหลาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป


ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการบริหาร บจธ. กล่าวว่า บจธ. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการที่ดินของประเทศไทย และพร้อมที่จะสานต่อในการเป็นธนาคารที่ดิน หรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกับที่ดินต่อไปในอนาคต ประโยชน์จากการดำเนินงานของ บจธ. จะช่วยกระจายการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกรมีที่ดินทำกินอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ โดย น้อมนำแนวศาสตร์พระราชามาใช้ในการ ดำเนินโครงการ จะช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินอย่างมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ต่อไป


นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวว่าผู้เข้าร่วมโครงการของ บจธ. จะสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ ตลอดจนเป็นที่พึ่งให้กับตนเองและครอบครัวในการดำรงชีวิตได้ บจธ. จึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการทำการเกษตรลักษณะผสมผสาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่ของเกษตรกร ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๓ ที่ บจธ. จัดขึ้นโดย ๒ ครั้งแรกดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนครราชสีมา และครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม “มอบสิทธิ มอบสุข” เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับสิทธิในที่ดินทำกินจำนวนกว่า ๒,๓๗๘ ไร่ ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในการมอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร


ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของ บจธ. และ กิจกรรมมอบสุขมอบสิทธิ์ในวันนี้ ได้กล่าวขอบคุณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้สนับสนุน และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ ของ บจธ. ทำให้เกษตรกรสามารถที่จะอยู่บนที่ดินทำกินได้อย่างมีความสุขและสามารถทำกินได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี สามารถช่วยเหลือและดูแลครอบครัวของตนเองได้ และมีความภูมิใจในการที่จะรักษาที่ดินทำกินเพื่อเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานชาวไทย ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย ไว้บริโภคและนำสู่ท้องตลาดเพื่อคุณภาพชีวิตของชาวไทยที่ดีขึ้นต่อไป

You may have missed