อจน. จัดกิจกรรม WMA CG Day “ปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต พัฒนาธรรมาภิบาล”

กระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) จัดกิจกรรม WMA CG Day ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 “ปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” ภายใต้แนวคิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานมีคุณธรรม มุ่งปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อตอกย้ำถึงนโยบายการบริหารองค์กรให้ประสบผลสำเร็จโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล นำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มุ่งสร้างวัฒนธรรม องค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาในร่มสปอร์ตซิตี้ ถนนประชาชื่น จังหวัดนนทบุรี
 


นางญาณี  แสงศรีจันทร์ กรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ประธานในพิธี กล่าวว่า อจน.
ให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมด้านธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ถือได้ว่าเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทของพนักงาน อจน.ทุกคน สำหรับเป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติตน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความถูกต้อง
เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง รวมถึงการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
 
ในด้านการกำกับดูแลที่ดี อจน. ดำเนินการส่งเสริม ตลอดจนวางโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นการทำหน้าที่หลักในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมทั้งการได้รับความเชื่อมั่นและวางใจจากภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในทุกกลุ่ม โดยการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 และแนวทางปฏิบัติ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ อจน. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อนุกรรมการธรรมาภิบาล นำกล่าวปฏิญาณตน รวมพลัง อจน.
“ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต พัฒนาคุณธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” พร้อมกับผู้บริหารและพนักงาน อจน. อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี นายชีระ  วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ประกาศเจตนารมณ์
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นองค์กรที่มีการต่อต้านคอรัปชั่น มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในปีที่ผ่านสำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 อจน. อยู่ในระดับ A ที่ระดับคะแนน 90.73 ถือเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรได้เป็นอย่างดี