“สมัชชาฯ คนพิการทางสติปัญญาโหวตลงคะแนนให้ นายกสมาคมฯ เดิมดำรงตำแหน่งต่อ”

“สมัชชาฯ คนพิการทางสติปัญญาโหวตลงคะแนนให้ นายกสมาคมฯ เดิมดำรงตำแหน่งต่อ”

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสมัชชาองค์กรเครือข่ายคนพิการทางสติปัญญา และประชุมสามัญประจำปี 2566 วันที่ 3, 4, 5 กุมภาพันธ์ 2566 (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์) เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม รามาดา พลาซา บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร โดย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมฯ ได้กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า การประชุมสามัญประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชมรมเครือข่ายทราบผลการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานของชมรมเครือข่ายตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของสมาคมฯ เพื่อการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และสอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 -2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนการดำเนินงานของชมรมเครือข่าย และจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของชมรมเครือข่าย และจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

นอกจากนี้ได้มีการคัดเลือกนายกสมาคมฯ ที่หมดหน้าที่ตามวาระ โดยมีกรรมการที่ทำหน้าที่ในการเลือกตั้ง คือ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์, นายสุพล บริสุทธิ์, และ นางสาววิจิตรา รชตะนันทิกุล ซึ่งมติที่ประชุมได้ลงมติให้ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ตามเดิมด้วยมติเป็นเอกฉันท์


นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมฯ ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ในการดำรงตำแหน่งนี้ว่า ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้บริหารต่อ ซึ่งทางสมาคมฯ มีแผน และแนวทางที่ส่งเสริมและสร้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ ขึ้น โดยนำประเด็นปัญหาจากทั่วประเทศ จากกลุ่มสมัชชาที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง สมาคมฯ มีความโปร่งใส มีการบริหารการจัดการแบบสมัยใหม่มากขึ้น ต่อไปนี้ สมาคมฯจะเรียกร้องสิทธิ ให้กับคนพิการเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง


จำนวนของสมัชชาองค์กรเครือข่ายคนพิการทางสติปัญญา มีจำนวน 104 ชมรม มีสมาชิก 470 คน ถือว่ามีความเข้มแข็งและมีความเป็นปึกแผ่น โดยทางสมาคมฯ มีกลยุทธ์สำคัญ คือให้องค์ความรู้ เนื่องจากปัญหาของคนพิการยังขาดองค์ความรู้ในหลายๆด้าน การผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ ให้องค์ความรู้ โดยการจัดการสัมมนา และเสวนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มีการฝึกและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมศักยภาพในการผลิตสินค้า และสามารถนำสินค้าออกวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ เพื่อให้คนพิการเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ได้เห็นอนาคต ทิศทางการขับเคลื่อน และแสงสว่างปลายอุโมงค์ ซึ่งในปัจจุบัน มีการจ้างงาน 3000 กว่าคนทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3 ซึ่งถือว่าเยอะมาก


นอกจากนี้ สมาคมยังได้มีการสอนในด้านเชิงปฏิบัติ โดยเป็นครูพี่เลี้ยง ผลักดันให้คนพิการเหล่านี้ สามารถทำงานจริง ซึ่งสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นเป็นต้นแบบ มีการจัดการด้านการศึกษา มีการบริหารงานเป็นระบบ จัดตั้งทีมงานให้ทำงานด้านออการ์ไนซ์ โดยจัดตั้ง ทีม “ดาว ORGANIZER” ที่สามารถทำงานในระบบอีเว้นท์ โปรดักชั่น ได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดสนใจจ้างงานหรือส่งเสริมอาชีพให้กับน้องๆคนพิการได้แสดงศักยภาพ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย หมายเลข 02-971-9727 ,099-092-7444 ในเวลาราชการ

You may have missed