วัชระร้องป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงส.ส.พีระวิทย์ชักดาบเงินค่าหน่วยกิตสาวปัตตานีกว่า2หมื่นมากว่า10 ปี


(4ส.ค.65)เมื่อเวลา 11.45 น.ที่สำนักงานป.ป.ช.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช.
ถึงพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สอบสวนนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม (หรือ ส.ส.เอ๋ พระบาท) กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่ากระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ จากกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสิรินลักษณ์รายา คณานุรักษ์ ว่านายพีระวิทย์  กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง โดยข้อเท็จจริงดังนี้
1.เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2553 นางสิรินลักษณ์รายา คณานุรักษ์ ได้โอนเงินค่าหน่วยกิตนักศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 2 จำนวน 21,500 บาท เข้าบัญชีนายพีระวิทย์ เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 2 ชื่อนายนราวิชญ์ ชะยะหรือปัจจุบันนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ลำดับที่ 92 เพื่อให้นำไปชำระค่าการศึกษาแต่ไม่ดำเนินการ และจนถึงปี 2562 เมื่อนายพีระวิทย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 แล้วก็ยังไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับนางสิรินลักษณ์รายา แต่อย่างใด
2.นางสิรินลักษณ์รายาได้ฟ้องนายพีระวิทย์ ต่อศาลแพ่งพระโขนงเรื่องละเมิดเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่เสียไปจำนวน 21,500  บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม
3.ศาลแพ่งพระโขนงมีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ม 226/2563 คดีหมายเลขแดงที่ ม 226/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย.63 ให้นายพีระวิทย์ ชำระเงินจำนวน 21,500  บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่นางสิรินลักษณ์รายา ณ วันพิพากษานายพีระวิทย์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม
4.ศาลแพ่งพระโขนงมีคำบังคับคดีหมายเลขดำที่ ม 226/2563 คดีหมายเลขแดงที่ ม 226/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย.2564 บังคับให้นายพีระวิทย์ ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่กล่าวแล้วภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบังคับนี้ ดังนั้น จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าการกระทำของนายพีระวิทย์ ไม่เคารพกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ประชาชน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 หรือไม่ ดังนี้

ข้อ 6 ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข้อ 12 ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ 17 ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง
ข้อ 21 ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
จึงขอให้ป.ป.ช.พิจารณาตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไปโดยเร็วที่สุด

You may have missed