วัชระ-สมบูรณ์ค้านหัวชนฝาส่งมอบงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาทั้งที่งานยังไม่เสร็จต้องแก้ไขอีกเพียบ


(22 ก.ค.65)เมื่อเวลา 12.00 น.ที่อาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และนายสมบูรณ์ ทองบุราณ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ยื่นหนังสือถึงนางพรพิศ  เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯและนายปรีชา  เชาวลิตธำรง  ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากประธานรัฐสภาให้ดูแลเรื่องการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯเรื่อง ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100 % และรายการงานก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือต้องแก้ไข

นายวัชระกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนและนายสมบูรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการทุจริตในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ เพื่อขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย และต่อมาเมื่อวันที่ 1 ก.ค.65 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ มีหนังสือแจ้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอส่งมอบงานทั้งโครงการตามสัญญา จึงได้มีหนังสือแจ้งขอคัดค้านการตรวจรับงานแล้วเสร็จ 100 % เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดแจ้งว่าการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
บัดนี้ กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ATTA ในฐานะผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ (ตามสัญญาจ้างควบคุมงานเลขที่ 125/2556 ลงวันที่ 30 พ.ค.56) มีหนังสือแจ้งประธานกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อสรุปรายการงานก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือต้องแก้ไข ดังนี้
1.ส่วนงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในจำนวน 21 แผ่น
2.ส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรมจำนวน 26 แผ่น
3.ส่วนงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสารจำนวน 9 แผ่น
4.    ส่วนงานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยจำนวน 5  แผ่น
5.ส่วนงานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนจำนวน 2  แผ่น
รวมทั้งสิ้น จำนวน  63  แผ่น

ทั้งนี้จากการเดินสำรวจโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 เวลา 14.00 น. พบว่ายังมีรายการงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ดังนั้น จึงขอให้ติดตามการแจ้งเรียกค่าปรับกับผู้รับจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64ถึงวันนี้วันที่ 22 ก.ค.65 จำนวน 568 วัน ค่าปรับวันละ 12,280,000 บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 6,975,040,000 บาท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศ
สำหรับกรณีดังกล่าวนี้นายวัชระได้เคยยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ นายวัชระจึงยืนยันว่าจะไม่ยื่นหนังสือร้องเรียนให้นายชวนอีกแล้ว