วศ.อว. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม โดยมี นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่ง วศ. ได้มีการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา
โดย วศ. มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร สู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เพื่อให้การบริการจัดการข้อมูลข่าวสารทางราชการของ วศ. เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
#กรมวิทยาศาสตร์บริการ

You may have missed