วัชระยื่นสตง.เร่งยึดอายัดเอกสาร-ไม้สอดไส้โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ใช้เป็นหลักฐานฟันขบวนการงาบงบแผ่นดิน

(17 มิ.ย.65)เมื่อเวลา 15.45 น.ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายประจักษ์  บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบ ยึดหรืออายัด ไม้ปูพื้น รวมทั้งไม้ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วน รวมทั้งขอทราบข้อเท็จจริงกรณีนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ อ้างว่าสตง.จะไปร่วมตรวจรับงวดงานทุกครั้งว่าจริงหรือไม่

หนังสือของนายวัชระ ระบุว่า  ตามที่ตนได้มีหนังสือถึงสตง.ใช้อำนาจตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ม.93 เนื่องจากปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการใช้ “ไม้พะยอม” และไม้ชนิดอื่น มาปะปนในการปูพื้น ตกแต่งและก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แทนการใช้ “ไม้ตะเคียนทอง”  ซึ่งเป็นการผิดวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ของผู้ออกแบบและข้อกำหนดในสัญญา และได้มีการส่งมอบ ตรวจรับ และจ่ายเงินซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินในงวดงานดังกล่าวแล้ว อันเป็นผลให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ว่าจ้าง) ได้รับวัสดุที่มี “ชนิด” ของไม้ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของสัญญา และได้จ่ายเงินไปในราคาของ “ไม้ตะเคียนทอง” ทำให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และยังมีไม้อีกเป็นจำนวนมากที่ยังมิได้ตรวจสอบ อันเป็นพยานหลักฐานสำคัญ อีกทั้งยังมีพยานเอกสารทางการเงินและการบัญชีที่สำคัญในการส่งมอบ ตรวจรับ และจ่ายเงินที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงขอให้สตง. ใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วนั้น
เนื่องจากขณะนี้ ปรากฏว่ามีบุคคลและกลุ่มบุคคลพยายามดำเนินการให้มีการยอมรับว่า “ไม้พะยอม” และไม้ชนิดอื่นที่มาใช้ปูพื้นและไม้ตง (อยู่ใต้ไม้ปูพื้น) ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ว่าสามารถใช้ทดแทน “ไม้ตะเคียนทอง” ได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการผิดวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ของผู้ออกแบบ และข้อกำหนดในสัญญา และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ โดยมีเจตนาเพื่อปกปิดการกระทำผิดของตนเพื่อมิให้ต้องได้รับโทษทางกฎหมาย และมีการดำเนินการไม่ให้มีการตรวจสอบไม้ทุกแผ่นจากกรมป่าไม้ เพื่อเป็นการรักษาและคุ้มครองไว้ซึ่งพยานหลักฐานและพยานเอกสารที่สำคัญอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา และคดีอื่น ๆ  มิให้ถูกสับเปลี่ยน สูญหายหรือถูกทำลาย จึงขอให้สตง.ใช้อำนาจตามกฎหมาย ตรวจสอบ ยึดหรืออายัด ไม้ทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้าง ปูพื้นและตกแต่ง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมทั้งเอกสารทางการเงินและการบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันเป็นพยานหลักฐานและพยานเอกสารที่สำคัญในการที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีอาญาและคดีอื่นกับผู้กระทำความผิดเป็นการด่วน  เพื่อเป็นการคุ้มครองและรักษาไว้ ซึ่งพยานหลักฐานและพยานเอกสารสำคัญที่จะทำการตรวจสอบต่อไป อนึ่ง มีการกล่าวอ้างจากนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ว่า สตง.จะส่งผู้แทนมาตรวจรับงวดงานจากผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จึงขอถามผู้ว่าการสตง.ว่าจริงหรือไม่ อย่างไร

You may have missed