กกท.สัมมนามอบนโยบายพัฒนากีฬาปี 65 สู่ความสำเร็จในซีเกมส์

กกท.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ และชี้แจงเกณฑ์บริหารจัดการสมาคมกีฬาพร้อมมอบนโยบายการพัฒนากีฬาปี 2565 เน้นสร้างความสำเร็จในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และชี้แจงเกณฑ์ในการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายการพัฒนากีฬา ปี 2565 ร่วมด้วย นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศที่ ชั้น 8 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ทาง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และชี้แจงเกณฑ์ในการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายการพัฒนากีฬา ปี 2565 เป็นเวลา 3 วัน เพื่อหารือและทบทวนบทบาทยุทธศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาการกีฬาขึ้นแท่นเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดเผยว่า “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ จึงถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาทั้งประเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการขององค์กร ในด้านต่างๆ และช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาการกีฬาเพื่อเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน”
“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกของโควิด-19 ส่งผลให้การจัดการแข่งขันกีฬาของโลก และของประเทศไทย ได้ถูกเลื่อนการแข่งขันหรือยกเลิกไป ทั้งในส่วนของมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติหรือกีฬาอาชีพรายการต่างๆ ล้วนต่างได้รับผลกระทบ หลายประเทศทั่วโลกได้มุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพและพลานามัยที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อจะนำไปสู่การรอดพ้นจากวิกฤตโควิด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และเกณฑ์การบริหารจัดการของสมาคมกีฬา ประกอบด้วยหัวข้อสัมมนา ดังนี้ การนำเสนอรูปแบบเกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสมาคมกีฬา จากความเป็นเลิศไปสู่อาชีพ ปีงบประมาณ 2565 การทบทวนยุทธศาสตร์ และกำหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์และการประเมินศักยภาพขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ”
“จากการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องบรรยายชี้แจงเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และแจ้งแนวทางปฏิบัติ วิธีการ และเงื่อนไข การให้การส่งเสริมหรือการสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมกีฬา (เพื่อแก้ปัญหาเงินค้างจ่าย) เพื่อเป็นแนวทางการเบิกจ่าย (รูปแบบใหม่) ที่กองทุนกำหนดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬา และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬา ให้สมาคมกีฬาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการและรับทราบแผนปฏิบัติดังกล่าว”
“โดยการที่จะบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ จำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการคุณภาพที่หลากหลายเข้ากับบริบทขององค์กร โดยเฉพาะมาตรฐานการบริหารจัดการสมาคมกีฬาตามเกณฑ์ Thailand Quality Awards: TQA / ISO 9000 ในการนำไปสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality awards : TQA/ISO 9000 ดังนั้นการที่จะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะต้องมีการศึกษา พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการให้ได้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรและกีฬา และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬา”
“การสัมนาทบทวนยุทธศาสตร์และชี้แจงเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาในครั้งนี้ ยังเป็นเหมือนการกำหนดทิศทางของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีการบริหารจัดการแบบมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งอีกด้านหนึ่งก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้สมาคมสำหรับเตรียมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในรอบปี 2022 ที่รอยู่อีกมากมายหลายทัวร์นาเมนต์ โดยเฉพาะซีเกมส์ ซึ่งจะเป็นมหกรรมกีฬาใหญ่รายการแรกที่ทัพนักกีฬาไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในช่วงเดือนพ.ค.นี้ ที่ประเทศเวียดนาม
“วันที่ 25-27 ม.ค.นี้ จะมีการประชุมหารือกัน 3 ฝ่าย ทั้งกกท. คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ถึงแผนในการเตรียมนักกีฬาซีเกมส์ ซึ่งก็จะมีการสรุปยอดนักกีฬาของเราที่จะส่งไปแข่งขันด้วย เบื้องต้นถึงตรงนี้มีการ คุยกันว่าจะลดลงให้เหลือราวๆ 400 คนเท่านั้น เพราะการแข่งขันที่เวียดนามมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้ง สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รวมถึงเจ้า
ภาพยังกระจายแข่งขันใน 12 เมือง ซึ่งจะส่งผลกับการดูแลนักกีฬา ที่อาจจะทำได้ไม่ทั่วถึง หากส่งชื่อไปแข่งขันนับๆพันคนอย่างที่ผ่านๆมา โดยเมื่อได้จำนวนแล้ว ก็จะให้สมาคมคัดตัวอีกรอบ ก่อนส่งรายชื่อให้กับเจ้าภาพอย่างช้าที่สุดในช่วงเดือนเม.ย.นี้”
“สำหรับความคิดของผม ยังมองว่านักกีฬาของไทยเรายังคงมีโอกาสที่จะคว้าเจ้าเหรียญทองในกลุ่มชนิดกีฬาสากลเหนือเจ้าภาพ เวียดนามในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31 แน่นอนว่าไปแข่งขันรอบนี้ เราเจออุปสรรคโควิด-19 ทำให้การเตรียมทีมอาจไม่ต่อเนื่องอยู่บ้าง แต่ก็พยายามนำเทคนิค วิธีการรวมไปถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้มข้นกว่าครั้งก่อนมาช่วยเตรียมนักกีฬาไทยก็เชื่อว่าหากเราเสริมตรงส่วนนี้ให้กับนักกีฬาไทยเข้าไป ก็มองว่านักกีฬาของเราดีพอจะกลับมาเป็นเบอร์ 1 ชนิดกีฬาสากลในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31”
นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กล่าวว่า “การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และชี้แจงเกณฑ์ในการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ถือเป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาเป็นประจำทุกปี เพื่อสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570) และแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่การเตรียมนักกีฬาระดับนานาชาติที่มีศักยภาพ การเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาในรูปแบบวิถีใหม่ New normal (นิว นอร์มอล) การสร้างและการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬา การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และการปรับปรุงระบบสวัสดิการสำหรับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่เหมาะสม จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาทางด้านการกีฬาให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญจะต้องทัดเทียมกับนานาประเทศ”
“โดยมีหัวข้อสัมมนาเชิงลึก ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ การกำหนดทิศทางกลยุทธ์ การประเมินศักยภาพขององค์กรตามยุทธศาสตร์ และการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การกำกับและบริหารแผนยุทธศาสตร์ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว การบรรยายแนวทางการสนับสนุนด้านกีฬา แนวทางปฏิบัติ วิธีการ เงื่อนไข การให้การส่งเสริมหรือการสนับสนุนเพื่อการดำเนินกิจกรรมกีฬา การบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565  การบรรยายแนวทางการพัฒาบุคลากรกีฬา รวมถึงการสรุปภาพรวมการทบทวนยุธศาสตร์การกีฬา ในการจัดประชุมตลอดระยะเวลา 3 วัน เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และบทสรุปการหารือ ทบทวน และวิเคราะห์ถึงแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬา ประจำปี 2565 ต่อไปให้กับสมาคมกีฬา นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ใช้บริการ  เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปปรับใช้ในองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย”

You may have missed