พช.เผยแผนขับเคลื่อนปี 65

 

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการบริหารงาน ใน 4 มิติ คือ งาน เงิน ระบบ คน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ “ประชาชนมีความสุข” ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หากจะให้สรุปความสำเร็จของกรมการ พัฒนาชุมชนในปีที่ผ่านมา สรุปได้ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 3. เสริมสร้างทุนชุมชน 4. เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงสุด ทั้งนี้การขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นงานในเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูล bigdata ของกรมการพัฒนาชุมชน ให้ใช้ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ มาบูรณาการในการแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในโครงการต่าง ๆ ของกรมฯ โดยมีการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ดังนี้

1.การพัฒนาที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน เพื่อให้มีการวางแผนและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตอบสนองและฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้และติดตามผลอย่างทันท่วงที

2. การรองรับแผนการเงินที่ยั่งยืน ส่งเสริมการบริหารการเงินทั้งในระดับครัวเรือนและระดับวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมสถาบันการเงินให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน

3.การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนมาตรการการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างการตระหนักรู้แก่สาธารณะ

4. การส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนหรือการส่งเสริมหมู่บ้าน ตำบล อำเภออัจฉริยะ เชื่อมโยงและอุดช่องว่างในการให้บริการผ่านระบบ Smart Villages 2 Smart Sub-districts

You may have missed