“เอนก” ชื่นชมผลงานวิจัยชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธฯ

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักวิจัยที่บูทโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาชุดสีของกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อจัดทําชุดโครงสี ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะประยุกต์ และต้นแบบแพนโทน สําหรับการใช้งานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เคหะสถานและสิ่งทอ” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุน

โครงการสีของกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อจัดทำชุดโครงสี ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประยุกต์ และต้นแบบแพนโทน สำหรับการใช้งานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เคหะสถานและสิ่งทอ เพื่อนำไปต่อยอดการจัดทำฐานข้อมูลสี และเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ ซ่อมแซมกระเบื้องเคลือบภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ภายในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นับเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลวดลายกระเบื้องเป็นฝีมือการออกแบบของพระอาจารย์แดง แห่งวัดหงส์รัตนาราม ช่างเขียนที่มีชื่อเสียงในรัชกาลที่ 3 และได้ซ่อมแซมกระเบื้องเคลือบประดับที่ชำรุดขึ้นใหม่ โดยสั่งทำที่ประเทศจีนในปี พ.ศ. 2459 นับเป็นการผสมผสานรากทางวัฒนธรรมไทยและจีนได้อย่างลงตัวที่สุด

การศึกษาชุดสีของกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นการสังเคราะห์ องค์ความรู้ในการใช้สีและลวดลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ ที่ประดับตกแต่งในสถาปัตยกรรม ภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อสืบทอดคุณค่าความเป็นไทย สร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเพื่อศึกษา ถึงสีและลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกที่มีการใช้เป็นวัดแรกในประเทศไทย สู่การต่อยอดการจัดทำฐานข้อมูลสี จัดทำชุดโครงสี ในรูปแบบแพนโทนชุดสี งานวิจัยชุดนี้ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ในการศึกษา ค้นคว้าและผลิต เป็นเล่มชุดแพนโทนสีต้นแบบสำหรับการใช้งาน 3 ประเภท อันได้แก่ แพนโทนสำหรับสีย้อมและพิมพ์ผ้า, แพนโทนสำหรับ สีทาเคหะสถาน, แพนโทนสำหรับสีเพนท์กระเบื้อง รวมถึงการจัดทำคู่มือการใช้คู่สีที่สอดคล้องกับการใช้งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อีกด้วย

ทีมนักวิจัยได้นำโครงการการศึกษาชุดสีของกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อจัดทำชุดโครงสี ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประยุกต์ และต้นแบบแพนโทน สำหรับการใช้งานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เคหะสถานและสิ่งทอ เข้าร่วมงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19 ระหว่างวันที่ 18 -26 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาลเลนเจอร์ 1-3 จังหวัดนนทบุรี โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักวิจัย มี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับ