‘เกษตร จ.ลพบุรี’ นำสมาชิกศึกษาดูงานตลาดเกษตรกร ปลอดภัย ไร้มลพิษ


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำคณะตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี และผู้ประกอบการร้านอาหาร Q Restuarant จำนวน 80 คน เดินทางไปศึกษาดูงานเสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกทัษะด้านการพัฒนาบริหารจัดการตลาดเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการผลิต การแปรรูปที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีการตลาดที่เข้มแข็ง ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 ณ สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยนางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ยังให้เกียรติเป็นประธานจัดสัมมนาให้กับสมาชิกตลาดเกษตรกรและผู้ประกอบการร้านอาหาร Q Restaurant ในหลักสูตร “ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ”
และมีนายธนวัฒน์ สาระสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนา และนายโสภณ สาสกุล นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดอนพุด จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย โดยได้นำศาสตร์ภูมิปัญญา และประสบการณ์ จากที่ได้รับขนานนามว่า “ปราญช์ชุมชนแห่งดอนพุด” มามอบความรู้ให้กับคณะตลาดเกษตกรจังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย ไร้สารพิษ ได้มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป และยกระดับการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและนอกจังหวัดลพบุรี

You may have missed