“ปริวัฒน์”มีสิทธิ์ทำหน้าที่ตามม.93 “นายกสภา”สะดุดที่ “กระทรวงกีฬา”

จากกรณีที่มีข่าวออกมาว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดึงเกมในการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ แทน ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง ที่อยู่ในช่วงรักษาการณ์ รวมถึงปัญหาการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ 2562 ก็ยังยืดเยื้อล่าช้า ไม่ยอมดำเนินการให้เป็นไปตามระบบนั้น สร้างความเสื่อมเสียให้กับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตาม พรบ.ม.กีฬา มาตรา 82 และยังมีข่าวว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติถูกสอบวินัยร้ายแรงกรณีการขอเครื่องราชฯ ให้กับผู้อำนวยการ รร.กฬ. แล้วหนีออกนอกประเทศไปแล้วนั้น จนเป็นที่สนใจของคนในวงการกีฬาเป็นอย่างมาก
ล่าสุด นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม , ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ และ นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกันแถลงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว หลังจากที่ได้มีข่าวทางในมุมลบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นแรกในเรื่องของการสรรหาอธิการบดี แทน ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง ที่ยังอยู่ในช่วงรักษาการณ์อยู่ว่าล่าช้า โดยเรื่องนี้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นการรักษาการ แต่ ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอย่างสมบูรณ์แบบ ตามมาตรา 93 โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และ ชัดเจน จึงได้หารือไปยังสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เกี่ยวกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินั้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ตอบข้อหารือความโดยสรุปว่า บทเฉพาะกาลตามมาตรา 82 วรรค 1 เป็นบทเฉพาะกาลที่ผสมจะให้มีความสืบเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาตาม พรบ.สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 และอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ดังนั้นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ต้องดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป
เรื่องต่อมา มีข่าวว่า ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง ถูกตั้งคณะกรรมสอบสวนเรื่องวินัย ในการเสนอชื่อผู้อำนวยการ 3 ท่าน เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง แต่ท่านได้ไปรับข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การที่มีข่าวว่า ท่านได้หนีออกไปประเทศแคนาดา ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ขณะนี้ท่านยังปฎิบัติหน้าที่อยู่ที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี เหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมา และได้มีการต่อสายตรงพูดคุยกับผู้สื่อข่าว ยืนยันทางโทรศัพท์ที่ชัดเจนแล้ว
สุดท้ายเป็นเรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมือวันที่ 5 ตุลาคม 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบเลือกผู้สมควรได้รับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดำเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไป ในขณะนี้มีความล่าช้า ซึ่งทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มีหนังสือติดตามการเสนอโปรดเกล้าโปรดฯ แต่งตั้งนายกสมาสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไปยังปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ยังไม่ได้มีการตอบกลับ จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไป

You may have missed