สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโต และ กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล แก่ โรงพยาบาล 73 แห่ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโต และ กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล แก่ โรงพยาบาล 73 แห่ง

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย โควิด – 19

ต่อมาวันที่ 13 เมษายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ จัดซื้อหุ่นยนต์ปิ่นโต CU-RoboCOVID_Pinto และ “กระจก” ระบบสื่อสารทางไกล Telepresence CU-RoboCovid_Telepresence เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่ง ในต่างจังหวัด โดยหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกนี้ เป็นนวัตกรรมที่จัดทำโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด และบริษัท โอโบดรอยส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

You may have missed