“ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมใจต้านภัยโควิด-19” ร่วมจัดทำ Face Shield 2020 ชิ้น ส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์สู้วิกฤตโควิด-19


วันที่ 16 เมษายน 263 เวลา 1000 น. พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมตัวย
นายบูรณ์ ฐปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่ดิน นายสมศัต สุวรณสุจริต ผูตรจการแผ่ตินนายรักษเชา แต่อาย เลชาธิการสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสังคม
(OSR: Ombudsman Social Responsblity) “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมใจต้านภัยโควิด-19” จัดทำ Face Shield จำนวน 2,020 ชิ้น
เพื่อส่งมอกรมอนมัย นำไปแจจ่ยบุคลากหการแพทยในโรงพยบาลต่งๆ ย้ำชอป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
และคนไทยสู้ภัยโควิด-19 และผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า วันที่ 12 เมษายน 2563 เป็นวาระครบรอบ 20 ปีี
การก่อตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นับเป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วที่ได้ทำหน้าที่แก้ไขความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐโดยมิชอบ ขจัดความเดือดร้อนและคุ้มครองสิทธิของประชาชน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับ
ประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนางานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ทันสถานการณ์ โดยเฉพาะในภาวะที่บ้านเมือง
กำลังเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด – 19 ผู้ตรวจการแผ่นดินก็พร้อมจะเป็นอีกหนึ่ง
กำลังสนับสนุนช่วยเหลือในทุกด้าน วันนี้จึงได้จัดกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสังคม (OSR: Ombudsman Social
Responsibility) “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมใจต้านภัยโควิด -19” โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค หรือ Face Shield จำนวน 2,020 ชิ้น
เพื่อส่งต่อให้กรมอนามัยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์นำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องที่เป็นด่านแรกในการปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองและรักษาผู้ป่วยทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยติดเชื้อ ทั้งนี้ การจัด
กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมสอดรับกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
พลเอก วิทวัส กล่าวต่อว่า ประเทศไทยยังต้องการความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมแบ่งเบา
ภาระบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว บุคลากรเหล่านี้แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็
ยังอดทนทั้งพลังกายและพลังใจให้แข็งแรงสำหรับปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงขอส่งกำลังใจและ
ความห่วงใยให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่แข็งแกร่งพร้อมรับมือกับสถานการณ์
และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่ประเทศไทยของเราจะฝ่ผ่านวิกฤตนี้ได้ในเร็ววัน

You may have missed