ผบ.ทบ.ส่งความสุขเทศกาลสงกรานต์ ขอกำลังพลผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกันด้วยความเสียสละอดทน


เช้าวันนี้ ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ โดยกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญ หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆจำนวน 623 ชุมชน 120,581 ครัวเรือน ใน 46 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้หน่วยทหารของกองทัพบกได้นำถุงพระราชทานดังกล่าวไปมอบให้กับประชาชนที่บ้านมาตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 63 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใยต่อพสกนิกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลได้พระราชทานการดูแลประชาชน ผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิสัยทัศน์และพระราชทานการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันมี 21 แห่ง ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆ ได้ช่วยอำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ป่วยได้รับทราบและเข้าถึงการรับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในแต่ละพื้นที่

การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังคงให้ความสำคัญต่อการจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แม้ว่าในขณะนี้ในหน่วยทหารของกองทัพบกจะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่ได้กำชับให้ทุกหน่วยทหารยังคงดำรงความเข้มข้นในการตรวจสอบเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ ทุกชุมชนทหาร โดยให้ผู้บังคับหน่วย กำกับดูแลตามมาตรการป้องกัน COVID-19 กองทัพบก และตามมาตรการของภาครัฐในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดต่อไป รวมทั้งขณะนี้กองทัพบกได้รับมอบหมายภารกิจในเรื่องการดูแลสถานที่ควบคุมและสังเกตอาการของรัฐ (State Quarantine) ปัจจุบันเข้าไปดำเนินการใน 2 แห่งแล้ว คือ โรงแรมเดอะภัทรา และโรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการดูแลจำนวน 279 คน (13 เม.ย.63) ถือว่าการปฏิบัติในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมบุคคลากรให้พร้อมรองรับการจัดตั้งสถานที่สังเกตอาการอีกช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ของกองทัพบก ได้บริหารจัดการบุคลากรที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอและต่อเนื่อง รวมถึงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้พร้อมสนับสนุนภารกิจดังกล่าว นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงเรื่องการประสานนำนักเรียนไทยในสหรัฐฯ กลับสู่ประเทศไทยนั้น กองทัพบกกำลังดำเนินการประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ตามที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้

ผู้บัญชาการทหารบกยังได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาไฟป่า ซึ่งวิกฤติอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ที่ผ่านมา กองทัพบกได้ใช้ศักยภาพทั้งอากาศยานบินดับไฟทางอากาศและกำลังภาคพื้นดินในการดับไฟและทำแนวกันไฟมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นวิธีหนึ่งในการคลี่คลายปัญหา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาไฟป่าในแต่ละพื้นที่ สิ่งสำคัญขึ้นอยู่กับศักยภาพของทุกส่วนราชการที่จะร่วมกันยุติปัญหา ซึ่ง ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้ แม่ทัพภาคเข้าช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดพลังแห่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดิน

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวอวยพรกำลังพลและครอบครัวให้มีความสุข สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ไปได้ด้วยดี ภายใต้ความร่วมมือ ความอดทน เสียสละ พร้อมกำชับให้ผู้บังคับหน่วย บริหารจัดการหน่วยงานอย่างโปร่งใสและใส่ใจดูแลกำลังพลให้มีความแข็งแรง เพื่อดำรงความพร้อมของกองทัพบกในการเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศต่อไป
……………………..
13 เมษายน 2563

You may have missed