รัฐบาล สั่งเดินหน้าจัดการน้ำ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุมน้ำปิง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

การประชุม ได้แจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินงานแผนแม่บท น้ำ 20 ปี ทั้งระบบ( 6 ด้าน) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำครอบคลุมทุกมิติ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการเพื่อการพัฒนาปี2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ. ) เพิ่มเติม จำนวน 6 โครงการ เพื่อรองรับการบริการผู้ใช้น้ำที่มีมากขึ้น และเห็นชอบแผน หลักการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง จำนวน 668 อำเภอ ทั่วประเทศ

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมก็ได้เห็นชอบโครงการผันน้ำจาก ลุ่มน้ำแม่กลองมาสู่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ (ป้องกันน้ำเค็ม) รวมถึงเห็นชอบกรมชลประทาน เสนอแผนการส่งน้ำในพื้นที่ชลประทานทุกลุ่มน้ำ และพื้นที่ ทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลกในช่วงฤดูฝน

ด้าน พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะอนุกรรมการ ทั้ง 2 คณะ ให้เร่งกำกับ ติดตามคณะทำงานตามแผนงานและโครงการ ในการขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง เน้นการกักเก็บน้ำสำรองให้เพียงพอ และต้องให้ประชาชนมีน้ำใช้ ตลอดปี พร้อมทั้งแก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก หยุดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้

You may have missed