มาเลเซียปิดประเทศคุมไวรัสโควิด -19

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอเรียนข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ในประเทศมาเลเซีย พร้อมมาตรการของรัฐบาลมาเลเซีย ดังนี้
1. สถานะล่าสุด ณ 16 มีนาคม 63 มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 ในมาเลเซียเพิ่มขึ้นอีก 125 ราย รวมทั้งสิ้น 553 รายซึ่งในจำนวนทั้งหมดของผู้ที่ติดเชื้อวันนี้ มีจำนวน 95 รายที่มาจากเข้าร่วม Jhor Qudamak & Ulamak Malaysia 2020 ณ Sri Petaling Mosque กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์– 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

2. เมื่อค่ำวันนี้ (16 มีนาคม 2563) นาย Tan Sri Muhyiddin Yassin นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 ของประเทศมาเลเซียโดยมีจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
(1) งดจัดกิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระหว่างประเทศ การจัดการแข่งขันกีฬา งานสังสรรค์ และศาสนพิธี ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคฯ ขอให้ปิดศาสนสถานและที่ทำการต่างๆ ยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ตตลาด และร้านสะดวกซื้อ โดยให้งดศาสนพิธีทั้งหมดรวมถึงละหมาดวันศุกร์ (Friday prayers) และละหมาดรวมทุกเวลา (congregational prayer) ณ มัสยิด/สุเหร่า
(2) งดให้คนมาเลเซียเดินทางออกนอกประเทศ สำหรับผู้ใดที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพและกักกันตัว ณ ศูนย์การแพทย์ หรือที่พัก เป็นเวลา 14 วัน
(3) ห้ามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย
(4) ปิดสถานศึกษา อันได้แก่ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนของรัฐและเอกชน รวมถึงโรงเรียนประจำ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนศาสนา โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และเตรียมมหาวิทยาลัย
(5) ปิดสถานศึกษาศึกษาในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน อันรวมถึงสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ ทั่วประเทศ
(6) ปิดหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งหมด ยกเว้นหน่วยงานที่จำเป็น (การประปา การไฟฟ้าพลังงาน โทรคมนาคม ไปรษณีย์ คมนาคม ชลประทาน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิง การกระจายเสียง การเงิน ธนาคาร สาธารณสุข ร้านขายยา สถานีดับเพลิง เรือนจำ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายกลาโหม การทำความสะอาด และร้านขายของชำ/ซูเปอร์มาร์เก็ต)

3. การลงทะเบียนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซีย
สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในมาเลเซียอย่างใกล้ชิด ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จึงขอเชิญชวนคนไทยในมาเลเซีย กรอกแบบลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/LcBiGCunDrMDQLYn7 เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ
มีข้อมูลพร้อมสำหรับการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็น

4. สำหรับกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่สาย hotline โทรมือถือ ๐๑๗ ๗๐๐ ๔๘๒๒ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทางการมาเลเซียจะประกาศและแจ้งให้ทราบในโอกาสแรก

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายรุจ โสรัตน์)
อุปทูต

You may have missed