“หม่อมเต่า” เปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ จ.สมุทรสาคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าไว้กว่า 9 แสนแฟ้ม เป็นกลไกลสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกระทรวงแรงงานให้ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โดยกล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญ และใส่ใจในแนวนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน และนโยบายสำคัญที่มอบผู้บริหารกระทรวงแรงงานให้ช่วยกันพัฒนางานให้มีการยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด

เพื่อให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการจากการใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษสู่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าไว้กว่า 9 แสนแฟ้ม โดยในวันนี้จะมีการเปิดการจัดทำพร้อมกันทั่วประเทศในหน่วยงาน ที่จะเป็นกลไกลสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกระทรวงแรงงานให้ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0

ทั้งนี้ การจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคม มุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการโดยใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษสู่ความทันสมัยบนข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า “แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์” คือ ข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในแฟ้มนายจ้างทั้งประเทศ 926,183

แฟ้ม จะถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทุกคนสามารถเข้าใช้เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียด ในการอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

You may have missed