สปส. จ.สุราษฎร์ธานี เปิดบริการ แฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ให้การบริการสะดวกรวดเร็ว

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งปฏิรูประบบกระดาษเข้าแฟ้ม เป็นการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยสืบค้นข้อมูลได้ง่าย มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริการสะดวกรวดเร็ว

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน และนางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การดำเนินการโครงการจัดแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ต้องขอขอบคุณที่สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญ

และใส่ใจในแนวนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน และนโยบายสำคัญที่ท่านรัฐมนตรีฯ มอบผู้บริหารกระทรวงแรงงานให้ช่วยกันพัฒนางานให้มีการยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด เพื่อให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการจากการใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษ สู่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าไว้กว่า 9 แสนแฟ้ม โดยในวันนี้ จะมีการเปิดการจัดทำพร้อมกันทั่วประเทศในหน่วยงานจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกระทรวงแรงงานให้ขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 และขอให้การดำเนินการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ประสบความสำเร็จ สามารถให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้ตามเป้าหมายที่สำนักงานประกันสังคมได้ตั้งใจไว้

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สืบเนื่องจากหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในปี 2563 ให้เร่งรัด “ปฏิรูปกำลังแรงงาน” หรือ workforce Transformation” และนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อประชาชนได้เข้าถึงด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานประกันสังคมจึงได้นำแนวนโยบายดังกล่าวกำหนดแนวทางในการปรับกระบวนงานการในการให้บริการ นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน ให้หลากหลายการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคม มุ่งหวังจะปฏิรูประบบ

และวิธีการปฏิบัติราชการโดยใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษ สู่ความทันสมัยบนข้อมูล และหลักฐานชิงประจักษ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า “แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งปัจจุบันข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่อยู่ในแฟ้มนายจ้างทั่วประเทศ 918,502 แฟ้ม สำหรับแฟ้มนายจ้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งสิ้น 13,996 แฟ้ม มีนายจ้างทั้งสิ้น 7,705 ราย มีลูกจ้างหรือผู้ประกันตนจำนวนทั้งสิ้น 124,017 ราย ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะนำมาใช้เพื่อให้บริการนายจ้างลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ฉับไว สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียด ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ทั้งนี้ โครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ เป็นวันแรกที่เริ่มดำเนินการจัด “Click Off” ทั่วประเทศพร้อมกันทุกสำนักงาน โดยมีเป้าหมายสามารถดำเนินการจัดทำแฟ้มนายจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 918,502 แฟ้ม ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ซึ่งแต่ละภาคมีจุดหลัก ที่จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดขอนแก่น ภาคกลาง จัดที่จังหวัดสมุทรสาคร และภาคใต้ จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

You may have missed