พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 17

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 17
————————————

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 17 ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างข้าราชการของกองทัพอากาศ เหล่าทัพ และผู้บริหารองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญในการตอบสนองภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “กองทัพอากาศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ที่จะพร้อมให้ความร่วมมือในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาประเทศ กองทัพอากาศจึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการทหาร ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ แลภาคเอกชน เพื่อให้เกิดพลังในการมีส่วนร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป”

————————————
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
17 มกราคม 2566
#ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผูบริหารกองทัพอากาศ(พสบ.ทอ)
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

You may have missed