“ทส. เดินหน้าเปิดโครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

“ทส. เดินหน้าเปิดโครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสร้างระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล น้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 67 แห่ง ภายใต้โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดการประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องแคททรียา โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานหลัก ในการสำรวจและจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองให้กับสถานศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดทั้งอุปโภคและบริโภค มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมทั้งก่อสร้างอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในสถานศึกษาและชุมชนไปได้อย่างมาก แต่การดำเนินงานทุกโครงการย่อมมีปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัด บางประการ เช่น อยู่ในพื้นที่หาน้ำยาก เจาะน้ำบาดาลแล้วแต่ไม่พบชั้นน้ำ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้

โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนน้อยกว่าเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด รวมทั้งโรงเรียนที่อยู่นอกสังกัด สพฐ. ที่แม้จะมีความต้องการรับการสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาด แต่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดแคลนช่างก่อสร้าง ที่ชำนาญงาน และการเข้าพื้นที่เป็นเรื่องอันตราย นั่นหมายความว่า ยังมีสถานศึกษาและชุมชนอีกมากที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร จึงเป็นที่มาของโครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้แก่สถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ยังคงประสบปัญหาน้ำดื่ม น้ำใช้


นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยขจัดปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ ในถิ่นทุรกันดารได้อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ แหล่งน้ำบาดาล ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนถิ่นทุรกันดาร ได้เกิดความตระหนักรู้ ที่จะร่วมอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรน้ำบาดาล จนก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ต่อไป

​นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า โครงการนี้จะดำเนินการให้กับสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 67 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน (เมษายน 2562 – กันยายน 2563) ปัจจุบันดำเนินการสำรวจธรณีฟิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 67 แห่ง และได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ 23 แห่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการสถานศึกษาจะได้รับโครงการในรูปแบบที่แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่
ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (อาคารน้ำดื่ม) รูปแบบที่ 2 ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (บ้านน้ำดื่ม) และรูปแบบที่ 3 ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (บ้านน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคที่สะอาด และเพียงพอต่อความต้องการ

——————-

You may have missed