จัดเต็มสายบุญ!! วัชระถวายปัจจัยพระสงฆ์สนับสนุนงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมแจกสมุดให้นร.วิริยะธรรมสถานชนะเลิศประกวดสวดสรภัญญะ

(31 ก.ค.65)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ถวายปัจจัยสนับสนุนการจัดงานให้พระครูชาคริต เขมะจิตโต ในการจัดงานของหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุกูลสุทธิกิจร่วมกับ กรมศาสนาและสำนักงานเขตทวีวัฒนา กทม.จัดกิจกรรมพุทธธรรมคู่วัฒนธรรมไทย ครั้งที่15 โอกาสนี้ยังสนับสนุนการศึกษาด้วยการแจกสมุดนักเรียนให้นักเรียนมีทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยการประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับประถมศึกษา ชนะเลิศที่1 ร.ร.วิริยธรรมสถาน ชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.บ้านนายสี และชนะเลิศอันดับ 3 ร.ร.วัดมะลิ รางวัลการประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับอนุบาล ชนะเลิศอันดับ1 ร.ร.บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) รองชนะเลิศอันดับ2 ร.ร.บางเชือกหนัง และรองชนะเลิศอันดับ 3 ร.ร.วัดอมรินทราราม ส่วนรางวัลตอบปัญหาธรรมะทางวิชาการชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสุวรรณคีรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.คลองหนองใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 3 ร.ร.บุณยะประดิษฐ์ โดยมีโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดแข่งขันทั้งหมดจำนวน 13 โรงเรียน

บทสวดสรภัญญะ  เป็นทำนองแบบสังโยค คือ สวดเป็นจังหวะหยุดตามรูปประโยคฉันทลักษณ์ มักใช้สวดบูชาพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา บทสรรเสริญคุณต่าง ๆ เป็นฉันท์ภาษาไทย เรียก “คำนมัสการคุณานุคุณ” มี 5 ตอน คือ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ บทสรรเสริญพระธรรมคุณ บทสรรเสริญพระสังฆคุณ บทสรรเสริญมาตาปิตุคุณ และบทสรรเสริญอาจาริยคุณ บทประพันธ์นี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ใช้สวดกันโดยทั่วไป

You may have missed