วัชระ แฉหลักฐานบริษัท ซิโน-ไทยฯ ยอมรับน้ำท่วมอาคารรัฐสภาสร้างความเสียหายเพียบ งงหนักมาก!!สภาฯช่วยแถลงแก้เกี้ยวปกปิดข้อมูลไม่พอ ส่อยกค่าปรับให้อีกเกือบ7พันล.


(16 ก.ค.65) สืบเนื่องจากกรณีที่นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเปิดเผยเรื่องน้ำท่วมอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 65 ตามภาพที่ข้าราชการชมรมต่อต้านทุจริต strong ส.ผ. ส่งมาให้ ต่อมาทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรออกจดหมายข่าวชี้แจงแก้เกี้ยวว่าไม่มีอะไรเสียหาย ทั้ง ๆ ที่ฝ้าเพดานอลูมิเนียมขนาด  1.5 เมตร ×1.5 เมตร น้ำหนัก 10-20 กิโลกรัมหล่นจากเพดานติดพื้นที่จัดนิทรรศการ 90 ปีรัฐสภาถึง 2 แผ่น แต่สำนักงานสภาฯ กลับทำตนไม่รู้ร้อนปกปิดข้อเท็จจริงนั้น
ล่าสุด นายวัชระ กล่าวว่าได้รับเอกสารจากสภาฯ ซึ่งเป็นหนังสือของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  เลขที่ SINO-THAI/J.2436/L-1880/R0. ลงวันที่ 8 ก.ค. 65 เรื่อง รายงานน้ำฝนไหลลงบริเวณโซน C ชั้น B1-B2 มีรายละเอียดดังนี้
ตามที่บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ตามรายละเอียดในสัญญาที่อ้างถึง 1.) นั้น เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. มีพายุโซนร้อน ส่งผลให้เกิดพายุฝนตกบริเวณอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยฝนที่ตกนั้นมีปริมาณมากและสะสมอยู่ตรงบริเวณลานอนุสาวรีย์ ชั้น 1 จึงทำให้น้ำไหลลงบริเวณชั้น B1 – B2  เกิดความเสียหายเป็นพื้นที่กว้าง สาเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากระดับพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ ชั้น 1  ซึ่งมีพื้นที่กว้าง และระดับพื้นที่ทางขึ้นหนีไฟหลักทั้ง 4 จุด มีระดับที่เท่ากันหรือต่างกันไม่มาก จึงทำให้น้ำฝนไหลลงช่องทางหนีไฟหลักทั้ง 4 จุด อีกทั้งบริเวณทางเดินในช่องบันไดหนีไฟมีลักษณะเป็นช่องรับน้ำฝนและมีจุดระบายน้ำที่ค่อนข้างเล็ก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นของน้ำฝนที่ไหลลงชั้น B1- B2 ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ดังนี้ ชั้น B1 – ห้องจัดประชุมสัมมนาขนาด 250 คน น้ำท่วมพรมเป็นพื้นที่ 48 ตารางเมตร ห้องครัวน้ำท่วมกระเบื้องเป็นพื้นที่ 88.64 ตารางเมตร ชั้น B2 – ห้องจัดเลี้ยง 1,500 ที่นั่ง น้ำท่วมพรมเป็นพื้นที่ 640 ตารางเมตร – โถงทางเดิน น้ำท่วมพื้น EPOXY 651.20 ตารางเมตร – ห้องเก็บของน้ำท่วมพื้นกระเบื้องยาง 80 ตารางเมตร – ห้องเครื่องน้ำท่วมพื้น EPOXY 16 ตารางเมตร – ห้องเครื่องน้ำท่วมพื้น EPOXY 11.54 ตารางเมตร – ห้องเตรียมอาหาร  น้ำท่วมพื้นปูกระเบื้อง 88.64 ตารางเมตร โดยทางบริษัทฯ ได้จัดทำคันคอนกรีตกั้นน้ำที่มีความสูง 15 เซนติเมตรเพิ่มเติมให้ ที่ช่องทางขึ้นหนีไฟหลักทั้ง 4 จุด บริเวณชั้น 1 ลานอนุสาวรีย์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลลงไป และติดตั้งคันคอนกรีตกั้นน้ำที่มีความสูง 30 เซนติเมตร เพิ่มเติมให้ บริเวณช่องทางขึ้นหนีไฟ บริเวณชั้น B2 ทั้งหมดจำนวน 6 จุด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลย้อนเข้าไปภายในอาคารซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จากคำชี้แจงของบริษัท ซิโน-ไทยฯ ข้างต้นนั้น นายวัชระ กล่าวว่า มีความขัดแย้งกับคำแถลงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดเจน ดังนั้น ตนจะได้ส่งสำเนาหนังสือนี้ทั้ง 43 หน้า แจ้งให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สอบสวนนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าเหตุใดจึงปกปิดข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน มีจรรยาบรรณ จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาหรือไม่ งบก่อสร้างสภาฯ สูงถึง 12,280 ล้านบาท แต่ต้องสร้างเขื่อนคอนกรีตกันน้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตรตามลำดับ บันไดหนีไฟทุกช่องทางกลายเป็นบันไดน้ำตกหากเกิดไฟไหม้แล้วไม่ตายหมู่หรือ นี่หรือสภาฯ หมื่นล้านของประเทศไทย แต่ก็ต้องขอบคุณบริษัท ซิโน-ไทยฯ ที่รายงานข้อเท็จจริงให้สภาฯ ทราบแม้จะรายงานไม่ครบถ้วนก็ตาม เนื่องจากในวันเวลาดังกล่าวยังมีฝ้าเพดานอลูมิเนียมขนาดใหญ่ที่ติดอยู่บริเวณชั้น 1 ตกลงมาถึง 2 แผ่น สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยในอาคารรัฐสภา
นายวัชระ เปิดเผยว่า นับแต่เซ็นสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 สัญญาก่อสร้าง 900 วัน ได้รับการขยายสัญญา 4 ครั้ง 1,864 วัน ครบกำหนดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงผิดสัญญาก่อสร้างแล้ว 562 วัน ค่าปรับวันละ 12,280,000 บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 6,901,360,000 บาท แต่มีข่าวว่าผู้บริหารสภาฯ จะปรับศูนย์บาท นับถึงวันนี้ 3,365 วัน การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัท ซิโน-ไทยฯ ได้ฟ้องสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 961/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 63 เรียกค่าเสียหาย 1,590 ล้านบาท ปมสภาฯ ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 65 บริษัท ซิโน-ไทยฯ ได้ทำหนังสือส่งมอบงานแล้วเสร็จ 100% และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ประชุมในวันที่ 4 กรกฎาคม 65 นายวัชระ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ และนายสมบูรณ์ ทองบุราณ ได้ยื่นหนังสือคัดค้าน คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ จึงมติเอกฉันท์ไม่รับมอบงานจากบริษัทซิโน-ไทยฯ ที่ยังสร้างสภาไม่แล้วเสร็จและจนบัดนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จ 100% ตามสัญญาปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือไม่

You may have missed