วัชระร้องป.ป.ช.ฟันพรพิศส่อทุจริตแก้สเปคงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาเอื้อเอกชน

(11 ก.ค.65)เมื่อเวลา 11.15 น.ที่สำนักงานป.ป.ช.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนางสาวสิริลักษณ์  งามแพง กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  สำนักบริหารงานกลาง ป.ป.ช.
ถึงพล.ต.อ.วัชรพล  ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.ขอให้แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ กรณีนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับพวก กระทำการส่อทุจริต โดยมีคำสั่งงานเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 19 โดยลดผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 15 มม. 1 แผ่น ในผนังกันเสียงและผนังดูดซับเสียงห้องประชุมกรรมาธิการ บริเวณชั้น 3 และชั้น 4 จำนวน 113 ห้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 เนื่องจากมีพฤติกรรมส่อทุจริตดังนี้
1. ภายหลังที่ผู้รับจ้างสร้างผนังกันเสียงและผนังดูดซับเสียงผิดแบบ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ (ชุดเก่า) ได้มีการประชุมครั้งที่ 31/2562 วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย.62 มีมติเป็นเอกฉันท์ตามความเห็นของผู้ออกแบบให้ผู้รับจ้างดำเนินการในเรื่องผนังดูดซับเสียง Perforated Panel Absorber ที่ต้องใส่ Porous Absorber ในผนังดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของแบบ และต้องดำเนินการทดสอบการกันเสียง (ค่า STC) ให้ถูกต้องตามแบบ แต่ผู้รับจ้างไม่แก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ และมีความพยายามจะขอแก้ไขแบบเป็นงานลดแทน
2. คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ประธานกรรมการตรวจการจ้างฯ (นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์) ชุดปัจจุบัน ได้มีการประชุมครั้งที่ 26/2564 วันอังคารที่ 11 พ.ค.64 มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด ผนังกันเสียงและผนังดูดซับเสียงห้องประชุมกรรมาธิการบริเวณชั้น 3-4 จำนวน 113 ห้อง ตามความเห็นของผู้รับจ้างและเห็นชอบค่างานเปลี่ยนแปลงเป็นงานลด 3,248,588.58  บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ 19 และมีกรรมการเสียงข้างน้อยไม่ขอให้มีการอนุมัติตามสัญญาดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ (ชุดเก่า) มีมติสิ้นสุดไปแล้ว
3. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ 52/2564 ลงวันที่ 1ก.ค.64 ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างฯ มอบหมายให้กรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างมากและกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างน้อย เสนอความเห็นเพิ่มเติม
4. กรรมการเสียงข้างน้อย มีบันทึกข้อความที่ 26 ลงวันที่ 6 ก.ค.64 เรื่องยืนยันความเห็นแย้งเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาสั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างผนังกันเสียง ผนังดูดซับเสียง และการทดสอบการกันเสียง STC ดังกล่าว ให้ถูกต้องตรงตามแบบก่อสร้างอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
5. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาสั่งการตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ 0005/7075 ลงวันที่ 29 มิ.ย.65 ให้บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ดำเนินการลดผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ตามรายการในข้อ2)ดังนั้น จากการกระทำของนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่เก็บความเห็นแย้งของกรรมการเสียงข้างน้อยไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน ก่อนมีคำสั่งงานเพิ่มเติมตามสัญญาข้อ 19 กรณีการลดผนังกันเสียงและผนังดูดซับเสียงห้องประชุมกรรมาธิการ เป็นปรับงานลดและผู้รับจ้างไม่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบและหลักวิชาการจึงเป็นการกระทำที่เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างที่ก่อสร้างผิดแบบมาตั้งแต่ต้น ทำให้คุณภาพลดลง ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบคือ ไม่เป็นประโยชน์กับทางราชการหรือทำให้ราชการเสียประโยชน์อย่างร้ายแรง จึงขอให้ประธานป.ป.ช.พิจารณาตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไปโดยเร็วที่สุด

You may have missed