วัชระร้องกรมป่าไม้ฟันสฤษฎ์พงษ์ ส.ส.ภูมิใจไทยรุกที่ป่าสงวนจ.กระบี่500ไร่ ย้ำต้องใช้กม.มาตรฐานเดียวกับปารีณา

(6 มิ.ย.65)เมื่อเวลา 12.33 น.ที่กรมป่าไม้ นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายธนวัฒน์ พงษ์เกิด นักจัดการชำนาญทั่วไป ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ถึงนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กรณีแจ้งทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ว่าครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 จึงขอให้ตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนป่าเขาขวาง-ป่าโคกยาง-ป่าช่องบางเหรียง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่หรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินของนายสฤษฎ์พงษ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เลขที่ 62151008663 ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 หมายเลข 164/49 หมู่ 4 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 100 ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 8,200,000 บาท ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ในนามของตนเอง
และแจ้งในชื่อของนางเยาวดี เกี่ยวข้อง (ภริยา) ในหน้าที่ 9 ลำดับที่ 20 ของคู่สมรส หมายเลขเดียวกัน และแสดงสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 2 ใบ เป็นของนายสฤษฎ์พงษ์ 1 ใบ คือ เอกสารใบ ภ.บ.ท. 11/เล่มที่ ก.2533142 เลขที่ 46ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2551 ได้รับเงินจากนายสฤษฎ์พงษ์ จำนวนเงิน 330 บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) และสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ของนางเยาวดี  เอกสารใบ ภ.บ.ท.11/เล่มที่ ก.2533142 เลขที่ 44 เลขสำรวจที่ 162/49 หมู่ 4 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวนเงิน 330 บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังปรากฏในเอกสารยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายสฤษฎ์พงษ์ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. แล้วนั้น จึงขอร้องเรียนให้อธิบดีกรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ดังนี้

1. ประชาชนแจ้งเบาะแสว่าจำนวนที่ดินที่นายสฤษฎ์พงษ์ และภริยาครอบครองนั้น มีมากประมาณถึง 500 ไร่ จริงหรือไม่ และมีมากกว่าที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. จริงหรือไม่ โดยกระจายการถือครองในรูปแบบ สปก. แบ่งให้ประชาชนจำนวนหนึ่งถือครองแทนในบริเวณดังกล่าวหรือไม่
2. การครอบครองที่ ภ.บ.ท. 5 ทั้งจำนวนดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติชื่อป่าเขาขวาง-ป่าโคกยาง และป่าช่องบางเหรียง จ.กระบี่ จริงหรือไม่ ถ้าปรากฏเป็นจริงก็เท่ากับเป็นการบุกรุก ครอบครองป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ ซึ่งบุคคลผู้เป็นส.ส.ไม่ควรกระทำผิดกฎหมายเสียเอง
3.นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นนักกฎหมายจดทะเบียนเป็นทนายความตลอดชีพย่อมรู้กฎหมายดี แต่ยังเข้าไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติฯ และบังอาจจดแจ้งบัญชีทรัพย์สินกับ ป.ป.ช.เป็นเรื่องที่เสื่อมเสียต่อการดำรงตำแหน่งส.ส.อันทรงเกียรติอย่างยิ่งหรือไม่
จึงขอให้กรมป่าไม้เร่งดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรณีที่ดินของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ อดีตส.ส.จังหวัดราชบุรี โดยด่วนที่สุดต่อไป เพราะเป็นกรณีที่ส.ส.บุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้น เป็นที่สนใจของประชาชนทั้งประเทศ

You may have missed