“มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เพื่อมวลชนคนกีฬา”

วันนี้ 9 เม.ย. 2565 นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า จากการที่นายทะเบียนได้อนุมัติมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ลงเลขที่ ปท.236/2565เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2565แล้วนั้น ในนามที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารทุกๆท่าน ต้องขอกราบขอบพระคุณ ผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายๆภาคส่วนเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ที่มองเห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการของกีฬา การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัยในนวัตกรรมการกีฬาที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาพร้อมดำเนินงานให้เกื้อหนุนกับองค์กรและหรือหน่วยงานทางการกีฬาในทุกๆมิติ
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิกองทุน
พัฒนาการกีฬานั้น เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาด้านกีฬา เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้การช่วยเหลือนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา และพัฒนา
กีฬาในด้านต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากีฬา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรม ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อส่งเสริมกำลังใจและ
เป็นกองทุนช่วยเหลือด้านกีฬาให้แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน และภาคประชา
สังคม
เลขามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวต่ออีกว่า มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มีคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ นายปรีฎก ทองวันดี เป็นประธานกรรมการ ,นายวีระเชษฐ์ ขันเงิน เป็นรองประธานกรรมการ ,นายเลอภพ โสรัตน์ เป็นรองประธานกรรมการ, นายนัฐชัย ไชยพรม เป็นรองประธานกรรมการ ,นายกฤตพล ทองดอนพุ่ม เป็นรองประธานกรรมการ ,นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว เป็นรองประธานกรรมการ
นายภานพ ใจเกื้อ เป็นรองเลขานุการ ,นางสาวปัญจรีย์ ราวินิจ เป็นเหรัญญิก
นายอภิชาติ ชูเกียรติตกุล เป็นนายทะเบียน,พันตรีบรรจง เนติสารยาภากร
เป็นปฏิคม ,นายสรวุฒิ พูลสวัสดิ์ เป็นกรรมการ ,นายไกรสร เสนาประทุม
เป็นกรรมการ และนาวสาวสิริรัตน์ ราวินิจ เป็นกรรมการ

You may have missed