กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสาน และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เน้นสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร (ชมคลิป)

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสาน และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เน้นสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JUTaJQK_6m8[/embedyt]

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร ประชาชนเข้าร่วม

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้กำกับดูแลกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงเห็นสมควรส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เพื่อสร้างศาสนทายาททำหน้าที่ทำนุบำรุงดูแลศาสนธรรมและศาสนวัตถุ เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย

ปัจจุบันพระภิกษุสามเณร ที่บวชเรียนเพื่อดำรงตนเป็นศาสนทายาทยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนศาสนทายาทให้ทำหน้าที่สืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง จัดพิธีถวาย “ทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร” ที่สอบบาลีสนามหลวง ได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่เปรียญธรรม ๓ – ๘ ประโยค จำนวน ๒๐๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ที่เป็นศาสนทายาท ได้มีกำลังใจเกิดความอุตสาหะในการศึกษา เล่าเรียนพระปริยัติธรรม ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และแตกฉาน ในพระธรรมวินัยทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ปลูกสร้างศรัทธาให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติ ปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติ ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สร้างความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมสืบไป

You may have missed