คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย

ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุม ทวี หอมชง สถาบัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับ สำนักบริการริชาการ กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย

โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.ประณม ถาวรเวช ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน ก่อนร่วมกันถ่ายเป็นที่ระลึก โดยมี คณะอาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย รวม 11 คน

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา และพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย มุ่งหวังที่จะดำเนินกิจกรรมร่วมกันในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพัฒนากระบวนการในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองทั้งเรื่องของแนวคิดและบุคลิกภาพที่เหมาะสม เพื่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพให้เข้ากับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

การลงนามในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังและศักยภาพทั้งสองหน่วยงานในการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากคุณภาพของบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และหน่วยงานธุรกิจ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

#TheFlowsข่าวสาร #TheFlowsข่าว
#มหาวิทยาลัยบูรพา
#การศึกษา #อุดมศึกษา #พัฒนาบุคคลิกภาพ
#สถาบันจอห์นโรเบิรต์เพาเวอร์ประเทศไทย
#วัชรินทร์กาสลัก #อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
#ประณมถาวรเวช #ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตเพาเวอร์สประเทศไทย

You may have missed