วราวุธ ดูแล บำรุงต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมชวน ปชช. ร่วมดูแลต้นไม้ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า

20 ตุลาคม 2546 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องใน
วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติประจำปี 2564 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานจะได้มีกิจกรรมบำรุง ดูแล ต้นไม้ทรงปลูก และต้นไม้ที่เจริญเติบโตภายในบริเวณกรมป่าไม้ โดยทีมรุกขกร “หมอต้นไม้” สาธิตการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ตรวจสุขภาพต้นไม้ และรักษาต้นไม้ที่เกิดโรคจากแมลง บำรุงรักษาระบบราก ตามหลักวิชาการ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมา ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2533 ให้ใช้ชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่สังคม และอาณาประชาราษฎร์อย่างอเนกอนันต์
ต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งจะเห็นได้จาก
ที่พระองค์ท่านได้ทรงพัฒนาผืนแผ่นดินที่แห้งแล้ง บริเวณพื้นที่ดอยตุงที่กว้างขวาง สามารถพลิกฟื้นให้เป็นป่าธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นที่ทำกินที่เป็นหลักแหล่งมั่นคงของราษฎรจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆ ที่เจริญเติบโต
งอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและเกิดกระแสการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อให้ไม้ใหญ่สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงไว้ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ในปีนี้กรมป่าไม้ กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในส่วนกลางได้
จัดกิจกรรม บำรุง ดูแล ต้นไม้ทรงปลูกที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540 ได้ทรงปลูกต้นพญาสัตบรรณไว้บริเวณหน้ากรมป่าไม้ และบำรุง ใส่ปุ๋ย
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้โดยรอบกรมป่าไม้ ซึ่งได้จัดทีม “รุกขกร” หรือหมอต้นไม้ ในการตรวจสุขภาพต้นไม้ใหญ่ พร้อมให้ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติในการดูแลต้นไม้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การตัดแต่งกิ่ง การบำรุง ดูแล การรักษาต้นไม้ที่เกิดโรคจากแมลง และการรักษาระบบรากที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องโครงการพระราชดำริ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เรื่องป่านันทนาการ และโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโอกาสนี้ กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยช่วยกันดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือตามสถานที่ต่างๆ ตามกำลัง
ที่จะสามารถทำได้ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์สมเด็จย่าที่เหล่าประชาชนคนไทยรักยิ่ง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
ให้ต้นไม้เหล่านั้นได้เจริญเติบโตแข็งแรงเป็นร่มเงา และเป็นพื้นที่สีเขียวที่แข็งแรงให้กับประเทศ
– 2 –
นายสุรชัย กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ ประชาชนที่สนใจต้องการปลูกต้นไม้เสริม กรมป่าไม้ได้มีการเพาะชำกล้าไม้
พันธุ์ดี ตามโครงการจ้างงานประชาชนในด้านการส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ให้ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมแปลงเพาะและเพาะเมล็ดไม้ รวมถึงการย้ายชำกล้าไม้ และบำรุงดูแลรักษากล้าไม้อย่างต่อเนื่อง กว่ากว่า 1,410 ราย ทั้งนี้
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกล้าไม้
ที่เพาะชำได้รวม 70,000,000 กล้า ล้วนเป็นไม้เศรษฐกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในอนาคต เช่น ต้นสัก ต้นพะยูง ต้นยางนา ต้นมะฮอกกานี ต้นมะค่าโมง ฯลฯ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนที่ให้ความสนใจในการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น สำหรับกล้าไม้ที่ได้จากการเพาะชำทางกรมป่าไม้
ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ขอรับเพื่อนำกลับไปปลูก ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ในการปลูกไม้เศรษฐกิจ ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย โดยประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่หน่วยงานเพาะ
ชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศ หรือสอบถามได้ที่เบอร์0 2561 4292–3 ต่อ 5551และขอเชิญชวน
ร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

/////////////////////////////////////////////////

You may have missed