เวคิน ดำรงรัตน์ ประธานบ้านหน้าพระลาน นำทีม ปปร. 25 บ้านหน้าพระลาน ผลักดันโครงการ “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ”

เวคิน ดำรงรัตน์ ประธานบ้านหน้าพระลาน นำทีม ปปร. 25 บ้านหน้าพระลาน เดินทางเข้าพบ คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
คุณเวคิน ดำรงรัตน์ ประธานบ้านหน้าพระลาน นำทีม ปปร. 25 บ้านหน้าพระลาน เดินทางเข้าพบ คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และคุณกุรุพิน สิงห์น้อย ผอ.กองคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพ เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนการจัดงานเกี่ยวกับโครงการ “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล, คุณทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร, คุณธรรมรัตน์ การย์สิริเลิศ, รศ.ดร.พิภพ อุดร, ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรี และครอบครัว บ้านราชวิถี
โครงการ “ให้ผมพลิก ชีวิตคุณ” เป็นโครงการที่กลุ่มหน้าพระลาน หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง หรือ (ปปร.) คิดขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และแก้วิกฤตการณ์หลังวิกฤตโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือ คนว่างงาน คนตกงาน คนพิการทางการได้ยิน ฯลฯ และจะจัดแถลงข่าว พร้อมเปิดตัวเว็บไซด์รับสมัคร https:ผมพลิกชีวิต.com/Home/Index ขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นี้ โดยจะเป็นความร่วมมือจาก 7 องค์กรใหญ่ อาทิเช่น สถาบันพระปกเกล้า, ปปร.25 กลุ่มหน้าพระลาน,กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), กลต., สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย และกระทรวงแรงงาน

You may have missed