“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่หลายพื้นที่


นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ได้รับเรื่องร้องเรียนภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาพบว่าหลายพื้นที่เขตการเลือกตั้งมีประชาชนร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายการเลือกตั้ง
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เปิดเผยว่า “ยกตัวอย่างในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพราะมีการร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายการเลือกตั้งเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยจะเข้าหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง เร่งให้มีคำวินิจฉัยออกมา โดยเชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง
ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต กล่าวต่ออีกว่า “นครเชียงใหม่เป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจอันสำคัญของภาคเหนือ ต้องส่งเสริมให้ผู้นำในระดับต่างๆมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ต้องให้ความสำคัญต่อข้อข้อเรียกร้องและข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่ประชาชนมีหลักฐานต่างๆพบการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น ประการแรกต้องรับเรื่องร้องเรียน ประการต่อมา ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง โดยสาระสำคัญต้องระงับยับยั้งการรับรองผลการเลือกตั้งไว้ก่อนจนกว่าการสอบสวน การแสวงหาข้อเท็จจริงรวมถึงผลของคำวินิจฉัยจะแล้วเสร็จ หากเป็นไปโดยหลักกฎหมายแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
*****

You may have missed