เด็กสกลนคร 10 ร.ร. สุดซึ้ง ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี มอบจักรปั่นไปเรียน

พระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโล จากวัดสิริกมลาวาสและพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ จากวัดสาครสุ่นประชาสรรค์ได้ร่วมกัน จัดโครงการมอบจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กปี 2564 จำนวนคัน 109 คัน ณ วัดแสงมณีวนาราม บ้านหนองแสง ต.นาแต้ อ.คำตรากล้า จ. สกลนคร

ได้รับการสนับสนุนโดย รศ. ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนรับมอบจักรยานจาก 10
โรงเรียน


อาทิ โรงเรียนบ้านดอนคำ โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันติสุข สระแก้ว โรงเรียนบ้านดงบัง โรงเรียน บ้านหนองแสง โรงเรียนชุมชนนอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านผาศักดิื์ทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านนาแต้ โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี และโรงเรียนเมืองสกลนครเป็นต้น กิจกรรมดีๆที่ทำต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 17 และจะยังทำต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเด็กที่เรียนดีและยากจน โดยพระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโลกล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ 17 แล้ว จึงได้มอบจักรยาน 350คัน


สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีโอกาสในการมาปั่นเพื่อในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น “เราหวังว่ากิจกรรมนี้ จะมีส่วนช่วยให้เด็กไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน จึงได้มอบจักรยานเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทาง ซึ่งทางวัดเราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องกันทุกปี”พระมหาธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติม

You may have missed