เชียงราย-“นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก” และ “เทสโก้โลตัส” ร่วมปิดโครงการฝึกอบรมฝึกงานมาตรา 35 หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 609 ชั่วโมง

เชียงราย-“นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก” และ “เทสโก้โลตัส” ร่วมปิดโครงการฝึกอบรมฝึกงานมาตรา 35 หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 609 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกายเชียงราย (วัดโป่งมอญ) จังหวัดเชียงราย
ได้รับเกียรติจาก “นายวุฒิชัย เสาวโกมุท” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิด “โครงการฝึกงาน มาตรา 35 สูทเสื้อผ้า 609 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนจาก “บริษัทเอก-ชัยดีส ทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(เทสโก้โลตัส) ร่วมกับ”สมาคมคนพิการภาคตะวันออก” และ “สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวของร่างกายเชียงราย” ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกทักษะสังคม การสัมมนา และกิจกรรมการบรรยายด้านการประกอบธุรกิจ จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลารวมระยะเวลาการฝึกอบรม 6 เดือนและไม่น้อยกว่า 609 ชั่วโมง ที่ผ่านมาคณะทำงานและประเมินการดำเนินโครงการในเบื้องต้นพบว่าบรรลุร่วมตามวัตถุประสงค์และเป้า หมายที่ได้วางไว้ทุกประการและมีการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและฝึกอบรมและสมควรได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่าน “รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย” มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการฝึกอบรม
“นายณรงค์ ไปวันเสาร์” นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน
ในการนี้” คนพิการ”ที่ผ่านการอบรมและได้รับประกาศณียบัตร พร้อมด้วย “จักรเย็บผ้า” เพื่อนไไป ประกอบอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยไม่เป็นภาระต่อสังคมเป็นการเพิ่มศักยภาพและคุณค่าของคนพิการที่สามารถแสดงพลังในการที่จะ ถึงความสามารถที่ เล่าเรียนจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวที่จะมุ่งเน้นสร้างตนเองในการเล่าเรียนศึกษาต่อไปในวันข้างหน้า และ มีความปิติปลื้มยินดีและส่งเสริมสนับสนุน”กฎหมายการจ้างงานคนพิการ” จากบริษัทสถานประกอบการรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐส่วนต่างๆ ด้วยความห่วงใย

You may have missed