ชมรมช่างภาพการเมือง นำคณะช่างภาพสื่อมวลชน เข้าอวยพร CEO คนใหม่องค์การสวนสัตว์ฯ พร้อมร่วมมือพัฒนา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็น 1 ในอาเซียน


สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ต้อนรับ ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง พร้อมคณะกรรมการ เพื่อเข้าแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง รักษาการ ผอ.องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกล่าวอวยพรในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งรับฟังนโยบายการบริหารองค์กร “สร้างแรงบันดาลใจ ความรักสัตว์ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์” การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านสัตว์ของประเทศอย่างมีมาตรฐานสากล พัฒนาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านสัตว์ให้กับประชาชนและผู้เข้าชมสวนสัตว์ ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ตามนโยบายของ นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจ มาร่วมด้วย ณ สำนักงานใหญ่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บางโพ

———————————————-

You may have missed