เร่งธนาคารที่ดิน (บจธ.)ให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกิน

บิ๊กอวบ ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.)ให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกิน
ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน
มีกิน มีใช้ เพียงพออย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่แค่ที่ดินทำกิน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ได้สั่งการให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 โดยเปิดช่องทางในการให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และผู้บริหาร บจธ. ได้เดินทางลงพื้นที่ ประชุมชี้แจงการพัฒนาแปลงที่ดินตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสมาชิกจำนวน 13 ครัวเรือน ที่ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา และปลูกข้าวพันธุ์หอมปทุม ขายเมล็ดพันธุ์ให้กรมการข้าวในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจากเดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นของปู่ย่าตายาย นำที่ดินไปจำนองขายฝากกับนายทุน จึงต้องสูญเสียที่ดินไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัจจุบันลูกหลานได้มาเช่าที่ดินเอกชนและบางส่วนเช่าที่ดินที่เคยเป็นของบรรพบุรุษ ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐจากการประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เจ้าของที่ดินที่ให้เช่าเดิมต้องขายที่ดิน ทำให้สมาชิกในพื้นที่ไม่มีที่ดินทำกิน ประกอบกับได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงได้ขอ ความช่วยเหลือจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) สนับสนุนเพื่อจัดซื้อที่ดินประมาณ 10 ไร่ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกที่ดินที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองราคาที่ดิน จนถึงวันลงนามเซ็นสัญญาจะซื้อขายที่ดิน
นายสรายุทธ สนรักษา ประธานกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ กล่าวว่า วันนี้เราดีใจและขอขอบคุณรัฐบาล นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นอย่างยิ่ง ที่สนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรมีที่ทำกิน ทั้งยังมีนโยบายที่จะให้พี่น้องชุมชนเกษตรกรหาเลี้ยงชีพ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
นายจงกล วิชาจารย์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ กล่าวเสริมว่า เราจะอยู่กันอย่างไรหากประสบปัญหาจากนายทุนที่กว้านซื้อที่ดินเพื่อนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เราเสียดายพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์หากต้องเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม จึงตั้งกลุ่มผู้นำมาเป็นตัวเชื่อมในการเจรจา หากมีนายทุนลงมาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน โดยมีนายสรายุทธ สนรักษา เป็นตัวแทนในการขอความช่วยเหลือ ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ผมขอขอบคุณรัฐบาลที่เคยบอกไว้ว่า เราจะไม่ทิ้งกัน เราพออยู่พอกิน เราไม่เป็นหนี้เป็นสิน พอส่งลูกเรียนได้เราก็พอใจแล้ว
พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวว่า หลังจากที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของกลุ่มวิสาหกิจฯ แล้ว ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านร่วมกันเจรจากับเจ้าของที่ดิน สำรวจรังวัด และลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของที่ดินไปแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ในวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงการพัฒนาแปลงที่ดินตามศาสตร์พระราชา ส่วนของที่ดินคาดว่าจะสามารถจัดสรรให้พี่น้องได้เข้าทำกินได้เร็วๆ นี้ และยังมีพี่น้องในพื้นที่อำเภอบางปะกง ที่ได้รับความเดือดร้อนอีกจำนวนมากที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือได้เดินทางมาร่วมรับฟัง และรับรู้หลักเกณฑ์แนวทางการช่วยเหลือของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ในวันนี้
หลังจากนี้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.)จะได้มีการสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจและศาสตร์พระราชาให้แก่พี่น้องทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ยังกล่าวะพิ่มเติมว่า จากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนมีที่ทำกิน มีกิน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเราต้องการให้ประชาชนทำกินในที่ของตัวเองแบบพอมีพอกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอมีกินแล้วก็แบ่งปัน แล้วค่อยคิดถึงการตลาด อยากให้พี่น้องทุกคนยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรี รักษาที่ดินผืนนี้ไว้เป็นมรดกของลูกหลานสืบต่อไป

You may have missed