แจกแจงเยียวยา..ใครได้ ไม่ได้

ตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 มาลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน ปรากฏว่ามีคนมาลงทะเบียนกันมากถึง 24.68 ล้านคน แต่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองโดยระบบ AI ในรอบแรก 1.68 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 6.81% ของผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด ทยอยได้รับเงินโอนเข้าบัญชีมาตั้งแต่วันที่ 8-10 เม.ย.ที่ผ่านมา

ส่วนที่เหลืออีก 23 ล้านคน กระทรวงการคลังยังไม่ทิ้ง นำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนมาคัดกรองต่ออีก 2 ครั้ง กล่าวคือ รอบที่ 2 ขอหลักฐานเพิ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ หากไม่มีปัญหา ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีต่อไป และรอบที่ 3 ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสถานประกอบการ สอบถามพยานบุคคลเพิ่มเติม หากข้อมูลตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ ก็ได้รับเงิน

ก่อนที่จะทำโครงการนี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เคยประมาณการยอดผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาเอาไว้แค่ 3 ล้านคน กลุ่มนี้คือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 หรือพวกมนุษย์เงินเดือน ต่อมาได้รับโอนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามมาตรา 39 และ 40 จากสำนักงานประกันสังคมมาดูแลอีก 5 ล้านคน รวมทั้ง 2 กลุ่ม ประมาณ 8 ล้านคน นี่คือกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับเงินเยียวยา

ส่วนจะได้รับเงิน หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับคุณเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดฯโดยตรงจริงหรือไม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้