ทำอย่างไร ? หากปิดเมืองพัทยา 24 ชม.

📝 สิ่งที่ต้องมีติดตัว เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง
🥇บัตรประจำตัวประชาชน/หรือพาสปอร์ต
🥈หนังสือรับรองของบริษัทฯ ที่ทำงาน
🥉บัตรประจำตัวของบริษัทฯ

📢 ส่วนคนพื้นที่พัทยาสามารถเดินทางในพื้นที่ได้อย่างอิสระ แต่ถ้าจะเข้า-ออกนอกพื้นที่เพียงแสดงบัตรปชช.เท่านั้น

👷 คนทำงานในพัทยา…แต่มีบัตรปชช.ต่างพื้นที่📌ให้เจ้าของสถานประกอบการออกหนังสือรับรองสถานะ เช่น โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เรื่อง ขอรับรองบุคคล
เรียน คณะกรรมการโรคติดต่อจังชลบุรี
ด้วยบริษัทฯ ABC ขอรับรับนาย/นาง กขคง เลขประจำตัวบัตรปชช.เลขที่ 1234567890123 เป็นพนักงานบริษัทฯ ABC ตั้งแต่ วัน..ถึงปัจจุบัน ปัจจุบันพักอาศัยที่ …. มีความประสงค์ต้องเดินทางเข้าออกเมืองพัทยา ฯลฯ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ลงนามเจ้าของบริษัท

👉 โปรดพกติดตัวไว้ขณะเดินทางฯ

✍️ คนที่ไม่มีภูมิลำเนาในเขตเมืองพัทยา
🚫 ไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้
📄 ยกเว้นมีหนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาทำภารกิจในเมืองพัทยาจากสำนักงานเขต (กทม.) เจ้าพนักงานอำเภอ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นๆ

You may have missed