..รู้ทันข่าว..รู้ทันนักการเมือง..

ประชาชนคนไทยควรรู้ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ของ นักการเมือง และพรรคการเมือง.
.. ข่าว หน้า 1 หนังสือพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 30 มีนาคม 2563 ข่าว.โควิด- 19 ระบาดในไทย ประชาชนคนไทยต่างหาหน้ากากอนามัยสวมใส่เพื่อป้องกัน โควิด-19 ..ข่าว. หน้ากากอนามัยขาดตลาด.. ไข่ไก่ขาดตลาด..การจัดซื้อ จัดจ้าง..และอีกหลายกรณี ที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับนักการเมือง และพรรคการเมือง..พวกเราชาวไทยเจ้าของภาษีควรรู้ทันข่าว รู้ทันนักการเมือง และพรรคการเมือง.
…รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มี 279 มาตราแบ่งเป็น 16 หมวด
*หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรา 184 ถึง มาตรา 187
*มาตรา 184 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาต้อง
(1) ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(2)ไม่รับหรือแทรกแซง หรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยงานของ ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(3) ไม่รับเงิน หรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจ การงานปกติ
(4)ไม่กระทำการใดๆไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ
มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดำรงตำแหน่งกรรมธิการของรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาหรือกรรมการที่รับการแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับ กิจการของสภาหรือกรรมการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในการเฉพาะ
ให้นำ (1)และ ( 3) มาบังคับใช้แก่คู่สมรส และบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรส และบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นที่ดำเนินการในลักษณะ ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดำเนินการ หรือผู้ได้มอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้กระทำการตามมาตรานี้ด้วย
*มาตรา 185 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดๆอันเป็นลักษณะเป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดย ทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้
(1 )การปฏิบัติราชการหรือการงานและหน้าที่ประจำของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่น
( 2 )ใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการใดๆของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการดำเนินการในกิจการของรัฐสภา
(3 )การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ และมิใช่ข้าราชการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจกิจการที่ถือหุ้นใหญ่หรือจัดการส่วนท้องถิ่น.
.. รวบรวม ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ และข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2560 โดย อ. วิชิต ดิษฐประสพ
*ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)”องค์การเอกชน” NGO (อ.ต.ร.)กลุ่ม.พันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
* สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.)โทร 02 561 4502 มือถือ ID Line 064 982 8785
..รู้ทันข่าว..รู้ทันนักการเมือง..ต้องรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญ..
..ขอบคุณที่แชร์ต่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2563
******

You may have missed