📢 ประกาศด่วน‼ รถไฟหยุดวิ่ง ทุกเส้นทางลง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด -๑๙ ในจังหวัดยะลา มีความรุนแรงขึ้นและได้มีการประกาศปิดการจราจรผ่านจังหวัดยะลา ทุกเส้นทาง

💥รถไฟทุกเส้นทางที่ลงมายังปัตตานี ยะลา นราธิวาส ปิดการเดินรถทุกเส้นทาง สุดปลายทางที่ชุมทางหาดใหญ่ จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

แจ้งเพื่อโปรดทราบ รถไฟหยุดให้บริการ

🚂 ขบวน ๑๗๑/๓๗/๑๖๙ วันนี้(๒๙ มี.ค.๖๓) ปลายทางหาดใหญ่
🚂 ขบวน ๔๑ จากกรุงเทพ-ยะลา ไม่มีเดินรถ
“วันพรุ่งนี้(๓๐ มี.ค.๖๓)”
🚂 ขบวน ๔๔๘ สุไหงโกลก-หาดใหญ่ ไม่มีเดินรถ
🚂 ขบวน ๔๕๒ สุไหงโกลก-หาดใหญ่ ไม่มีเดินรถ
🚂 ขบวน ๔๕๓ ยะลา-สุไหงโกลก ไม่มีเดินรถ
🚂 ขบวน ๔๕๖ ยะลา-หาดใหญ่ ไม่มีเดินรถ
🚂 ขบวน ๑๗๕/๔๖๓/4๕๑/๔๔๗
หาดใหญ่-สุไหงโกลก ไม่มีเดินรถ
🚂 ขบวน ๔๕๕ หาดใหญ่-ยะลา ไม่มีเดินรถ

💢 สรุป ขบวนรถทุกขบวน ปลายทางหาดใหญ่ ช่วงหาดใหญ่-สุไหงโกลก ไม่มีเดินรถ

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า

You may have missed