ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

* ข่าวหลัก การระบาดของไวรัส โควิด-19 รัฐบาลได้ประกาศขั้นตอนการควบคุม การป้องกันและการรักษา และขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน.
.. ข่าวรอง ในหน้าหนังสือพิมพ์ การประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(กมธ. ป.ป.ช. )สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีการประชุม (กมธ.ป.ป.ช.) ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการอาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ(คณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบัน มี 35 คณะ )ภาพข่าว และคลิปข่าวที่ปรากฏ ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ. ป.ป.ช. )ทุกท่านได้เห็นภาพ และ คลิปข่าวไปแล้ว บางท่านก็เห็นด้วยกับกิริยา ท่าทางของ กมธ.ดังกล่าว บางท่านก็ไม่เห็นด้วย ขึ้นอยู่กับเป็นกองเชียร์ของฝ่ายใด. #ผมของดแสดงความคิดเห็น เพราะเป็นภาพที่เห็นทะเลาะกัน ป่วนกัน ไม่เลิก #วันที่ 24 มีนาคม 2563 ครบ1ปี หากท่านจะป่วนกัน ทะเลาะกันจนครบ เทอม 4 ปี ก็เชิญตามอัธยาศัย ประชาชนคนไทยจะเป็นผู้ตัดสินว่า ใครเป็นพระเอก ใครเป็นผู้ร้าย ใครไร้สาระ แต่ท่าน สส.ทั้งหลายโปรดตระหนักว่า
ท่าน สส. เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยทั้งประเทศและ สส.กินเงินเดือนจากภาษีของประาชน จะแสดงกิริยาท่าทาง คำพูด หรือการกระทำใดๆ ประชาชนเห็นครับ.
..ผมขอนำเสนอความเป็นมาของคณะกรรมาธิการ(กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 *มาตรา 129 สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภามีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา 137 เพื่อกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆและรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภากำหนด
การกระทำกิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภา และหน้าที่และอำนาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี ในการดำเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเรื่องซ้ำซ้อนกันในกรณีที่การกระทำกิจการการสอบหาข้อเท็จจริงหรือการศึกษาเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกันให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องดำเนินการให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันดำเนินการ
ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลกระทำการแทนมิได้
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียก บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำหรือเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นแต่การเรียกฉันว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษา หรือตุลาการที่ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในกระบวนการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ในส่วนที่เกี่ยว กับการปฏิบัติ ตามหน้าที่และอำนาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี
ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในกำกับให้ข้อเท็จจริงส่งเอกสารหรือแสดงความคิดเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุมรายงานการดำเนินการรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงหรือรายงานการศึกษาแล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบเว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณีมีมติให้เปิดเผย
กรรมาธิการสภาซึ่งจะตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดต้องมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร.
… รวบรวม ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ และข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560 โดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ)มือถือ ID Line Line 064 982 8785
… ขอบคุณที่แชร์ต่อครับ…
19 มีนาคม 2563
**************

You may have missed